Close-up Of A Businesspersons Hand Signing Document On Wooden Desk. Foto: Andrey Popov

Ny rapport om nyttjandet av Natura 2000-områden

Nyhet - 05 mars 2021

Hur använder allmänheten våtmarker och vattendrag inom Natura 2000-områden? Vad får det för effekt? Och vad kan man definiera som ett hållbart användande? Dessa frågor besvarar vi i Grip on Lifes nya rapport.

I en fallstudie analyserar vi påverkan från ”mjuka” verksamheter som friluftsliv och andra ekosystemtjänster i flera olika Natura 2000-områden som ingår i projektet Grip on Life. Målet är att identifiera specifika och allmänna exempel på vad som är ett hållbart nyttjande av våtmarker och vattendrag med omgivningar inom Natura 2000-nätverket. Ett ytterligare mål är att ge konkreta förslag till åtgärder för att minska den negativa påverkan eller öka den positiva.

De aktiviteter som bedrivs i områdena visade sig inte ha någon betydande inverkan på bevarandevärdena i de studerade områdena, och påverkan från nyttjandet av olika ekosystemtjänster visade sig med något undantag vara generellt låg.

Arbetet har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som i arbetet med Prioritized Action Framework (PAF) har identifierat en kunskapslucka på temat. Läs mer om studien och resultatet i rapporten.