Mätning av växthusgasflöden i Natura 2000-området vid Ånnsjön, Jämtland. Foto: Elin Götzmann

Mätningarna av växthusgasbalansen på svenska myrar fortsätter

Nyhet - 09 februari 2022

Sedan 2020 mäter vi växthusgasbalansen på restaurerade myrar för att se vilken inverkan restaureringarna haft på utsläppet. Under 2023 planerar vi att ha en färdig rapport om resultatet.

Inom Grip on Life genomför vi mätningar av växthusgaser på två restaurerade myrar – Ånnsjöns myr i Jämtlands län och Anderstorps stormosse i Jönköpings län. Vi mäter för att jämföra restaurerad myr med referensområden som inte påverkats av dränering. Förhoppningen är att mätningarna ska ge oss ny kunskap för att maximera nyttan för både klimat och biologisk mångfald.

Under sommarhalvåret mäter vi gasflöden, upptag och utsläpp, av koldioxid, metan och lustgas var fjärde vecka på Ånnsjöns myr och Anderstorps stormosse. Vi undersöker hur gasflöden beror av typ av växtsamhälle och faktorer som vattennivå och temperatur. Vatten och temperatur är data som samlas in hela året. Till våren påbörjar vi årets mätningar och under 2023 planerar vi att ha en färdig rapport om resultatet. 

Göteborgs universitet genomför mätningarna tillsammans med Uppsalas universitet.

Fortsättning följer!