Gruppbild Life nätverksträff 2023, Östersund. Foto: Mats Ericsson

Erfarenhetsutbyte ger arbetet med att förbättra natur- och vattenmiljöer en skjuts framåt

Nyhet - 24 mars 2023

Det görs mängder av åtgärder i Sverige för att förbättra natur- och vattenmiljöer med stöd från EU:s Life-program. Hundratals miljoner kronor satsas! Nu har vi i Life-projekten träffats för att utbyta erfarenheter i syfte att utveckla arbetet ytterligare.

Grip on Life, som leds av Skogsstyrelsen, pågår fram till sommaren 2025 och är ett av just nu tio pågående Life-projekt i Sverige.

- Det görs väldigt många insatser runt om i landet i respektive projekt vilket ger stora positiva effekter för olika arter och livsmiljöer i skog och vatten! Nu har representanter från samtliga svenska Life-projekt träffats eftersom det är viktigt att vi utbyter erfarenheter och drar nytta av varandra, säger Gunilla Oleskog, projektledare för Grip on Life.

Life-projekten är stora och pågår i flera år och medfinansieras av EU:s Life-program. De olika projekten har lite olika inriktning, men två gemensamma nämnare är att man jobbar med konkreta åtgärder och att sprida kunskap.

- Några exempel på vad som görs är återställa vattendrag efter flottningsperioden, återställa våtmarker och genomföra naturvårdsbränningar. Forskning pågår också, och vi bygger demonstrationsområden för att visa på goda exempel. Specifikt inom Grip on Life jobbar vi också med att hitta nya skogsbruksmetoder för att kunna kombinera ett modernt skogsbruk med hänsyn till skogens vatten.

Life-projekten drivs av myndigheter, men många olika partners ingår, däribland skogsägarföreningar, skogsbolag och intresseorganisationer. 

- Vi önskar att fler kände till allt positivt som görs inom Life-projekten och att det faktiskt satsas stora summor på det här viktiga arbetet. Vi vill också inspirera markägare att vara med i detta. För utan markägarnas medverkan är det svårt att återställa skadade och hotade miljöer. Vi gör de här projekten för framtiden, säger Gunilla Oleskog.

Tio Life-projekt

  • Ecostreams for Life
  • Rivers of Life
  • Life 2 Taiga
  • Life Connects
  • Life Lophelia
  • Triwa Life
  • Life Revives
  • Life IP Rich Waters
  • Grip on Life IP