Förstärkning för att skydda skog gav utdelning

10 februari 2017

Regeringens satsning på 100 miljoner mer i anslag till Skogsstyrelsen för skydd av skog gav ett bra resultat. 2016 skyddade Skogsstyrelsen 2 618 hektar skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal, en ökning jämfört med 2015. Totalt har 229 miljoner kronor betalats ut till skogsägare runt om i landet.

Under 2016 bildade Skogsstyrelsen formellt skydd för 2 618 hektar produktiv skogsmark genom biotopskydd och naturvårdsavtal i totalt 430 områden i Sverige. De 257 biotopskyddsområden omfattar 1461 hektar och de 173 naturvårdsavtalen 1 157 hektar. 2015 skyddades 1 712 hektar. Totalt skyddad areal skogsmark, där även icke-produktiv mark räknas in, är 2757 hektar.

– 2016 fick Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor extra för att skydda värdefulla skogar, vilket är cirka 70 procent mer än normalt. Vi kan se att denna satsning har gett resultat, vi har kunnat skydda fler områden och naturvärdeskvaliteten på dem är hög, säger Johan Åberg, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen. 

Totalt har 229 miljoner kronor betalats ut i ersättning till skogsägare runt om i landet. Av dessa har 193 miljoner utgjort ersättning vid bildande av biotopskyddsområden och 36 miljoner utgjort ersättning vid tecknande av naturvårdsavtal. Beloppen avser den ersättning som betalas ut till markägare.

Flest nya biotopskyddsområden bildades i Dalarnas län, följt av Kronobergs, Västra Götalands och Stockholms län. Flest nya områden med naturvårdsavtal bildades i Norrbottens län och Dalarnas län, följt av Västra Götalands och Jämtlands län. Dalarna hade även den största arealen som skyddades med biotopskydd och Norrbotten största arealen naturvårdsavtal.

Framförallt är det äldre naturskogsartade löv- och barrskogar som skyddats men även kalkpåverkade barrskogar och skogsbetespräglade skogar.

– Vi kan se att vi skyddat nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika fastigheter, något vi kommer arbeta än mer med i och med den nya strategin för formellt skydd av skog. En annan positiv trend är att medelstorleken för de områden som skyddats ökar, säger Johan Åberg.

Den totala arealen produktiv skogsmark skyddad av Skogsstyrelsen med naturvårdsavtal och biotopskydd är numera 31 977 respektive 26 417 hektar, totalt 58 394 hektar. Total areal skyddad skogsmark är 64 116 hektar. Därutöver finns särskilda naturvårdsavtal med Sveaskog respektive Bergvik.

 

Fakta:
Naturvårdsavtal tecknas mellan Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun och markägare för att bevara och utveckla områden med höga naturvärden.

Biotopskyddsområden på skogsmark kan bildas av Skogsstyrelsen och kommuner för att skydda livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter och som ofta utgörs av små spridda öar i ett mer alldagligt landskap.

Läs mer om naturvårdsavtal och biotopskyddsområden på Skogsstyrelsens webbplats.

Se statistiken, antalet skyddade områden per län samt vilka naturtyper som skyddats.


Mer information:                                    
Göte Eriksson, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 090–15 83 08
Johan Åberg, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 033–48 25 06
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30