Biotopskyddsområden

Det är vanligt att livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter bara påträffas som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap. I den svenska lagstiftningen finns en möjlighet att avsätta sådana områden som så kallade biotopskyddsområden.

Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och du som markägare kan ta initiativ till ett formellt områdesskydd, där staten erbjuder ersättning utifrån skogens ekonomiska värde. Naturvårdsavtal, biotopskydd och naturreservat är några exempel på formellt skydd.

Skogsstyrelsen ansvarar för biotopskyddsområden om biotoperna ligger på skogsmark. På annan mark är länsstyrelserna ansvarig.

De områden som kan få denna status är, enligt lagtexten, "mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda". Syftet med att skapa biotopskyddsområden är alltså enligt lagtexten förhållandevis entydigt de biologiska värdena.

Berg Foto: Kristian SvedbergSammanlagt 19 olika skyddsvärda biotoptyper har beskrivits i detalj.

Det är vanligt att storleken på områdena som skyddas är 2-10 hektar men de kan vara upp till cirka 20 hektar stora.

Rätten att färdas och vistas kan regleras i områdena, men i övrigt formuleras inga föreskrifter eller förbud för varje särskilt område. Det finns i stället en allmän regel från lagtexten, som säger att det i områdena inte får bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Dit räknas bland annat röjning, gallring och annan avverkning av skog, men också sådant som grävning, utfyllning med massor eller byggande av väg.

Vad innebär ett beslut om biotopskyddsområde?

  • Området skyddas för all framtid och märks upp i terrängen. 
  • Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av beslutet. Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna. 
  • Markägaren får ersättning för det intrång i sitt brukande som följer av beslutet. Staten ersätter med ett belopp som motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde med ett tillägg på 25 %. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp.

Biotopskyddsområdena förvaltas efter avsättningen, liksom naturreservaten. Det innebär bland annat att efterlevnaden av skyddet kontrolleras vid tillsynsbesök, och att naturvårdande skötsel ibland utförs för att naturvärdena ska bestå.

Fakta om biotopskyddsområden 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONSKOGENS PÄRLOR
Kartor med värdefulla skogsmiljöer