Close-up Of A Businesspersons Hand Signing Document On Wooden Desk. Foto: Andrey Popov

Skogsplan

Att känna den egna skogen är en viktig förutsättning för beslutsfattande. Det innefattar både kunskapen om den egna fastigheten och det egna skogsägarskapets mål och ramar. Skapandet av en plan kan därmed ge ett viktigt stöd och en tydlig grund för framtida beslut.

Idag sker en förändring av skogsägarkåren där allt fler äger skogen tillsammans, färre bor på fastigheten och få har skogen som sin huvudsakliga inkomstkälla. Detta har lett till att kunskapen om skog och skogsbruk minskat i takt med att skogen inte har en lika nära koppling till vardagen som tidigare. Detta bidrar också till att skogsägare ofta saknar ett tydligt mål med sitt skogsägande och skogsbruk idag, vilket i kombination med bristande kunskap kan leda till att viktiga beslut inte fattas. För att möta detta behov har piloten utvecklat verktyg Skogsplan som kan komplettera den traditionella skogsbruksplanen.

Planen utgör en lärandeguide i skogsägarskap för skogsägaren. Genom att få guidning i kunskapsinhämtning, dokumentera grundläggande information och formulera ett tydligt mål syftar den till att skogsägaren ökar sin kunskap och blir mer aktiv. Planen stödjer därmed skogsägaren att skapa en stabil bas för skogsägande. Planen kan till exempel fungera som ett beslutsstöd för skogsägaren vid genomförande av åtgärder och beställning av olika tjänster kopplat till fastigheten.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-23