Skogsägare kan själva initiera skydd av sin skog

14 mars 2016

Skogsägare kan enkelt föreslå skogsområden med höga naturvärden som kan vara värdefulla att skydda. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Jämtland bjuder den 15 mars in det jämtländska skogsbruket till en träff om detta.

Arbetssättet där skogsägarna själva föreslår områden att skydda kallas Nya Komet och ska ge markägare större möjligheter att bidra till naturvården. Om skogen bedöms som skyddsvärd, kan man få ersättning från staten. Flera olika så kallade formella områdesskydd är möjliga, exempelvis naturvårdsavtal, biotopskydd och naturreservat.

När en markägare har gjort en intresseanmälan till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen följer dialog och fältbesök för att avgöra om området kan prioriteras för ett formellt skydd. Om det visar sig vara så, kan området bevaras och markägaren får ersättning. En prioritering av vilka områden som är mest angelägna att skydda görs, och i första hand skyddas de med högst naturvärden.

– I detta arbete är skogsägarens kännedom om sin skog och dess värden ett värdefullt komplement. Tillsammans gör vi en viktig insats för att våra gemensamma miljökvalitetsmål ska nås, säger Gullik Nilsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Tid: tisdagen 15 mars kl. 09.00-12.30
Plats: Clarion Hotel, Prästgatan 16, Östersund

Läs mer om nya Komet.

På de ansvariga myndigheternas webbplatser finns ”Steg på vägen” som visar hur markägaren enkelt kan lämna en intresseanmälan och vilka uppgifter en anmälan behöver innehålla.

Mer information:
Gullik Nilsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0696171 92
Erik Kretz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 063
19 45 74
Jessica Jonasson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Jämtlands län, 010
225 35 07
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30