Så kan du som skogsägare föreslå skog att bevara

FotoJohan Nitare

Du som skogsägare kan enkelt föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd och få ersättning. Arbetssättet kallas Nya Komet.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen väljer ut områden för formellt skydd utifrån deras kunskap om vilka värden som finns. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement. Tillsammans gör vi en viktig insats för att våra gemensamma miljökvalitetsmål ska nås.

De områden som väljs ut för formellt skydd är de som har högst skyddsvärde enligt den strategi för områdesskydd som Skogsstyrelsen har gemensam med länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

Du kan ta initiativ till ett formellt områdesskydd, där staten erbjuder ersättning. Naturvårdsavtal, biotopskydd och naturreservat är exempel på formellt skydd. Läs mer på vår gemensamma hemsida på Naturvårdsverkets webbplats.

Arbetssättet som kallas Nya Komet är en fortsättning på Kometprogrammet som pågick mellan 2010-2014. Projektet var ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne och syftade till att försöka ta till vara på markägares intresse för att skydda värdefull natur på sina marker.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION