Utsikt över Trollebo.

Regionala skogsstrategier

Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Skogsstrategierna förväntas leda till en utveckling av det skogliga företagandet, bidra till fler arbetstillfällen, uppmuntra innovationer och på sikt stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle.

Skogsprogrammet utgår från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skapa ökad samsyn kring skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att visionen och målen ska nås och för att de regionala strategierna ska bli kraftfulla redskap, krävs samsyn mellan olika intressen kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen. I framtagandet av regionala skogsstrategier ska frågor diskuteras i dialog med alla som berörs.

Regeringen har under åren 2018, 2019 och 2020 tilldelat Skogsstyrelsen medel som länsstyrelserna kunnat söka för att koordinera framtagandet av regionala skogsstrategier i sina län. Länsstyrelsernas samordnande funktion ska stimulera dialog, samverkan och engagemang så att intressenter inom skogens hela värdekedja inkluderas. Strategierna kommer att återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov. 

  • Senast uppdaterad: 2020-01-20