Utsikt över Trollebo.

Regionala skogsstrategier

Sveriges län ska ta fram regionala strategier för skogen. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål. Regeringen har 2018 och 2019 tilldelat Skogsstyrelsen medel som länsstyrelserna kan söka för att koordinera framtagandet av regionala skogsstrategier i sina län.

Skogsprogrammet utgår från skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skapa ökad samsyn kring skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att visionen och målen ska nås och för att de regionala strategierna ska bli kraftfulla redskap, krävs samsyn mellan olika intressen kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen. I framtagandet av regionala skogsstrategier ska frågor diskuteras i dialog med alla som berörs. Länsstyrelsernas samordnande funktion ska stimulera dialog, samverkan och engagemang så att intressenter inom skogens hela värdekedja inkluderas.

Strategierna kommer att återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov. De förväntas leda till en utveckling av det skogliga företagandet, bidra till fler arbetstillfällen, uppmuntra innovationer och på sikt stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle.

  • Senast uppdaterad: 2019-10-01