Skogsbilväg som slingrar fram genom en grön skog. Foto. Foto: Mostphotos

Fram för väg

Bra vägar är en viktig förutsättning för en levande landsbygd. Invånarna som bor och företagen som vekar på landsbygden är beroende av funktionella vägar för transporter och för att nå service i tätorterna. Det gäller allt från skola, vård och omsorg till råvaruförsörjning mot skogsindustrierna.

Dagens förändrade klimat med regniga höstar och milda vintrar med flera tjälskjutningsperioder har skapat helt nya förutsättningar för behovet av underhåll. Vägföreningar och entreprenörer behöver stöd i hur vägarna ska skötas för att minska underhåll under dessa förutsättningar.

Genom ett förbättrat underhåll sparas pengar och miljö både genom att det utförs färre åtgärder men också för avgasutsläpp från fordon som trafikerar vägarna. Så sent som i slutet av förra seklet var beredskapen för dåliga vägar bättre än det är idag, då fanns lager för att överbrygga perioder med svårare tillgång till råvara. Idag i ett modernt skogsbruk ligger industriernas lager direkt i skogen. Det är därför ytterst viktigt med ett väl fungerande vägnät för att industrin ska kunna få råvara året om. Även turism i området inte minst fisketurism nyttjar det lokala enskilda vägnätet och är beroende av underhållna och väl fungerande vägar.

Mål

Projektet syftar till att ge vägförvaltare och väghållare kunskap till förbättrad vägskötsel och underhåll, på ett miljövänligt och kostnadseffekt sätt, av det lågtrafikerade vägnätet. Detta genom den handbok som projektet ska resultera i och de träffar som kommer att hållas under projekttiden. Efter projekttiden är tanken att demonstrationsvägarna ska fortsätta att skötas efter den framtagna vägplanen och utgöra ett bra exempel för väghållare att kolla på.

Genomförande

För att sammanställa erfarenheter och information för skogsbilvägar kommer projektet att hålla workshops under 2018. Resultatet av dessa kommer till viss del utgöra grunden i handboken.

Tre olika vägar är utsedda i olika delar av Gästrikland. Dessa ska fungera som demonstrationsvägar och utifrån handboken ska vägspecialist på Skogsstyrelsen ta fram vägplaner för dessa. 

Åtta kvällsträffar (workshops) kommer att genomföras på olika platser i Gästrikland. Under dessa träffar så kommer vi gå igenom den information från väg som är relevant och hur man tar fram en vägplan. 

Projektet kommer också att genomföra tre träffar ute i fält där vi kollar på de olika demonstrationsvägarna mer praktiskt hur man samlar in information och hur olika problem har lösts. Tanken är också att få med entreprenörer för att ta del av deras erfarenheter.

Finansiering

Skogsstyrelsen har ansökt och fått besked från LEADER-Gätsrikebygden att Gävleborgs distrikt blivit beviljade EU-medel från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet pågår i Leaderområdet där kommunerna Ockelbo, Sandviken, Gävle (utom södra delen) och Hofors (utom södra delen) ingår. Detta är kommuner med många gamla vägar som ligger på relativt finjordsrika marker. 

Projektet pågår fram till 2024-10-01.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-26