Fakta om undersökningen rundvirkespriser

Statistiken omfattar kvantiteter av leveransvirke. Virket ska ha mätts in vid industri av någon virkesmätningsförening och prisräknats enligt köpande företags prislistor inlämnade till Biometria eller i vissa fall av företagen själva. Statistiken redovisas med fördelning på sortiment och trädslag samt från och med 2019 på fyra landsdelar samt för hela landet.

Skogsstyrelsen har publicerat statistik om rundvirkespriser sedan slutet av 1960-talet. Det som beskrivs här utgår från och med år 1995 då statistiken började produceras enligt en ny metod. Med rundvirke avses så kallat leveransvirke. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

För åren 1996-1998 samlades uppgifterna in per tertial och från och med 1999 samlades uppgifterna in för varje kvartal. Sammantaget ska statistiken spegla långsiktiga relativa förändringar i prisnivåerna.

Detta omfattar statistiken

Statistiken omfattar rundvirkeskvantiteter av leveransvirke som inmätts vid industri av någon virkesmätningsförening och som prisräknats enligt köpande företags prislistor inlämnade till Biometria eller i vissa fall av företagen själva. Statistiken redovisas med fördelning på sortiment och trädslag samt från och med 2019 på fyra landsdelar och för hela landet. Tidigare redovisades statistiken på tre geografiska regioner och för hela riket.

Definitioner och förklaringar

Biometria (tidigare SDC)

Biometria som tidigare hette SDC är en ekonomisk förening som hanterar informationsflödet från inmätning av virke via sitt Viol-system. Viol-systemet är ett affärssystem för virkesaffärer. Biometria genomför även prisräkning av virke enligt prislistor som olika företag lämnat.

Leveransvirke

Inom skogsbruket förekommer olika avverkningsformer och leveranssätt för det avverkade virket. Leveransvirke innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Mätningen av virket sker sedan oftast vid framkomsten till industrin. Mätningen utförs enligt virkesmätningslagen och sker i de flesta fall genom landets olika virkesmätningsföreningar. Betalning för virket sker enligt prislistor.

Löpande priser

Observera att priserna avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till värdeförändringar på grund av inflation.

Massaved

Virke som avses användas vid framställning av pappersmassa. Tabeller med särredovisning av massaved per trädslag görs numer i Skogsstyrelsens statistikdatabas. Massaved delas där in efter trädslag i barrmassaved, granmassaved respektive björkmassaved. I barrmassaved ingår virke av barrträdsarter.

Regioner

Från och med 2019 redovisas statistiken på de fyra landsdelarna:

  • Norra Norrland
  • Södra Norrland
  • Svealand
  • Götaland


De regioner som redovisades fram till och med 2021 följde delvis indelningen i virkesmätningsföreningarnas verksamhetsområden:

  • Region Nord består av länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.
  • Region Mellan består av landskapet Härjedalen, länen Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg och Göteborg samt kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.
  • Region Syd består av kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Sågtimmer

Virke som avses används vid framställning av sågade trävaror. Tabeller med särredovisning av sågtimmer i tall- respektive gransågtimmer görs numer i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Så gör vi statistiken

Uppgifterna bygger på inmätta rundvirkeskvantiteter av leveransvirke som beräknas med Biometrias så kallade Viol-system. I systemet samlas alla mätningar och bearbetas. Biometria beräknar pris för virkeskvantiteterna efter de prislistor som företagen inrapporterat. Alla kvalitetsklasser förutom vrak och importerat virke ingår.

Från och med 2015 inkluderas endast köp om de överstiger 100 kr/m3fub. De olika köpen fördelas på redovisningsregionerna efter LKF-kod (län, kommun, församling). Eftersom det är vanligt att LKF-kod saknas i norra Sverige kompletteras statistiken med volymer från Virkesmätningsförening Nord (VMF Nord).

Biometria sammanställer med hjälp av datastöd underlaget till statistiken efter en specifikation från Skogsstyrelsen. I de fall företag själva beräknar pris insamlas även dessa av Skogsstyrelsen. Utifrån dessa underlag sker sedan beräkning av genomsnittspris genom att virkesvärdet volymvägs.

Statistikens tillförlitlighet

Statistiken redovisas på den detaljnivå för vilken den bedöms hålla tillräcklig kvalitet för att utgöra officiell statistik. Tillförlitligheten i resultaten påverkas av ett antal olika typer av fel som täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel.

Viol-systemet har konstruerats i syfte att vara ett affärssystem och inte en källa för framställning av statistik. I de fall fel och orimliga priser kunnat identifieras har dessa exkluderats. För att komma tillrätta med detta inkluderas från och med 2015 endast köp som överstiger 100 kr/m3fub. Vidare finns osäkerhetskällor som har att göra med att dataunderlaget inte är riktigt heltäckande och osäkerheter kring hur aktörer på virkesmarknaden använder systemet. Det finns till exempel en osäkerhet om alla tillägg och avdrag inkluderas i alla affärer och om rätt leveransform och/eller leveransprislista alltid anges.

När det gäller leveransvirkesprisernas representativitet för virkespriser i stort råder osäkerhet. Någon djupare analys av de virkesvolymer som inte är med i dataunderlaget görs inte. Den volym som priser beräknats utifrån inkluderas i redovisningen för att ge användaren en uppfattning om vilka volymer som utgör grunden för beräknat pris.

Ett annat problem finns vid avsaknad av LKF-kod i norra Sverige om observationerna regelmässigt och systematiskt är samma. I sådana fall finns en risk att de snedvrider urvalet. Enligt uppgift från Biometria finns dock ingen anledning att tro att bortfallet är systematiskt.

Övergången till redovisning per fyra landsdelar har medfört att volymen som ligger till grund för beräkningen är 1-2 procent mindre än tidigare. Det beror på att det i några fall inte går att bedöma till vilken landsdel volymen hör.

Andra felkällor som t.ex. bearbetningsfel eller fel i uppgiftslämnandet kan förekomma. Sett till de redan nämnda problemen bedöms emellertid sådana fel vara av mindre betydelse. Mer om statistiken och dess kvalitet återfinns i kvalitetsdeklarationen.

Annan statistik

I Sverige finns ingen jämförbar undersökning. Jämförbarheten med andra länder är begränsad eftersom ingen enhetlig metod finns. Viktiga skillnader i frågan om jämförbarhet mellan olika länder är att priserna mäts i det egna landets valuta och frågan är vilken växelkurs som ska användas för jämförbarhet. Priserna mäts med olika måttenhet. Svenska data presenteras per m3fub, kubikmeter fast under bark, men internationellt är det inte ovanligt att använda m3sk (skogskubikmeter). Konverteringstabeller finns, men de varierar från land till land och försvårar därför jämförbarheten. Priserna kan mätas vid bilväg eller vid industri, en standard som också varierar. Slutligen varierar virkessortimenten och valet av redovisningsgrupper mellan länder. Ingen internationell standard finns för redovisningen.