Fakta om undersökningen Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Från och med sista kvartalet 2013 samlar Skogsstyrelsen in kvartalsvisa uppgifter om lagervolymer av barrsågtimmer, massaved och massaflis. Vi gör insamling per virkesbalansområde och för massaved även per sortiment och lagringsplats (industri, terminal, bilväg). Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik

Statistiken omfattar virkesvolymer i lager hos sågverk, pappers- och massabruk, förvaltningar och inköpsföretag. Vi redovisar statistiken med fördelning på virkesråvara och virkesbalansområden, för massaved även på sortiment och lagringsplats. 

Under perioden 1975-2012 samlade Statistiska centralbyrån (SCB) in kvartalsvisa uppgifter för massaved och massaflis samt årsvisa lagervolymer för barrsågtimmer, delvis på uppdrag av Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna.

Mer information om undersökningen finns här och i kvalitetsdeklarationen.

Definitioner och förklaringar

Sågverk/förädlingsindustri

Anläggning där försågning av rundvirke sker med eller utan integrering med vidareförädling, till exempel hyvling, emballagetillverkning och möbeltillverkning.

Terminal

Mellanlagringsplats där barkning, sortering och mätning kan förekomma till exempel järnvägsterminal och hamn.

Bilväg och övrigt

Avses främst framkört till bilväg.

Barrsågtimmer

Sågtimmer av tall och gran.

Barrmassaved

Massaved av tall och blandning av barrmassaved. Har även kallats tall-/barrmassaved i undersökningen men barrmassaved är det namn som används av industrin.

Granmassaved

Massaved bestående av enbart gran.

Lövmassaved

Massaved bestående av lövved.

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Länen Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland (exklusive Härjedalens kommun).

Balansområde 2: Länen Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna och Gävleborg samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Länen Västra Götaland (exklusive Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmland, Örebro samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Län Södermanland, Östergötland, Jönköping (exklusive Habo och Mullsjö kommun), Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland samt Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Så gör vi statistiken

Uppgifterna bygger på resultat från Skogsstyrelsens enkätundersökning om Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis. Till och med 2021 ingick uppgifter från Skogsindustriernas statistikinsamling avseende barrsågtimmer hos sågverk bland sina medlemsföretag. Från och med 2022 är det Skogsstyrelsen som samlar in alla uppgifter.

Från och med 2019 är undersökningen en totalundersökning. Tidigare år var det en totalundersökning för sågverk med en omsättning över 49 miljoner kronor samt för samtliga pappers- och massabruk, förvaltningar och inköpsföretag. Sågverk med en omsättning mellan 5-49 miljoner kronor undersökte vi med hjälp av stickprov. Som tidigare har vi en cut-off gräns för sågverk som är satt till 5 miljoner kronor i omsättning enligt Företagsregistret. Lager av sågtimmer vid sågverk med en omsättning under 5 miljoner kronor ingår inte i den redovisade statistiken.

Företagsregistret innehåller uppgifter om samtliga företag, organisationer och deras arbetsställen i Sverige. Registret innehåller uppgifter om bland annat  bransch, region, antal anställda och ägandeform. Statistiska centralbyrån ansvarar för Företagsregistret.

Statistikens tillförlitlighet

Uppgifterna bygger på totalundersökning varför det inte förekommer några urvalsfel. Fel beroende övertäckning förekommer på så sätt att många sågverk med branschkod sågning i företagsregistret inte sågar längre. Undertäckning förekom när vi använde uppgifter från Skogsindustriernas insamling av barrsågtimmerlager i och med att den bara omfattade lager vid industri. Deras eventuella lager vid bilväg och terminal kom alltså inte med. Andra felkällor som till exempel dubbelrapportering, bearbetningsfel eller fel i uppgiftslämnandet kan förekomma men vi försöker minimera dem.

Merparten av sågverksproduktionen är starkt koncentrerad till ett fåtal mycket stora enheter. Den del av de totala lagren som tidigare samlades in via stickprov är omkring 2 procent.

Elektronisk publicering

Samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas. Där kan du sammanställa data i valfritt format för nedladdning till din egen PC eller läsning på bildskärm. 

  • Senast uppdaterad: 2024-05-15