Fakta om undersökningen Kostnader i storskaliga skogsbruket

Skogsstyrelsen har publicerat statistik över kostnader för avverkning, skogsvård och skogsbilvägar sedan 1950-talet. Statistik över kostnaden för storskogsbrukets avverkning har publicerats sedan 1981.

Kostnadsstatistiken används av Skogsstyrelsen för allehanda ekonomiska beräkningar av skogsbruket. Bearbetade uppgifter används i Statistiska centralbyråns (SCB) kvartalsmässiga och årliga beräkning av nationalräkenskaper. Statistiken används även i internationell rapportering.

Skogsstyrelsen gör undersökningen i samarbete med SkogForsk. Resultaten gäller för åtgärder inom det storskaliga skogsbruket. De företag som är med i undersökningen äger tillsammans ungefär 11 miljoner hektar skogsmark.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0307.

Detta omfattar statistiken

Statistiken omfattar storskogsbrukets kostnader för olika skogsåtgärder på egen skogsmark. Avverkning gäller även annans skogsmark och försvårad avverkning i skadad skog Skogsåtgärderna som publiceras av Skogsstyrelsen är: föryngringsavverkning, gallring, hyggesrensning, markberedning, plantering, sådd, hjälpplantering, röjning, gödsling och kalkning samt även kostnad för skogsbilvägar. Den geografiska uppdelningen är norra och södra Sverige samt hela landet.

Definitioner och förklaringar

Nedan anges definitioner och förklaringar för den statistik som publiceras. Enkäten innehåller vidare ytterligare variabler. Samtliga variabler redovisas under ”Så gör vi statistiken".

Storskaligt skogsbruk

I denna statistik definieras storskaligt skogsbruk som ägande av mer än 16 000 hektar eller årlig avverkning av mer än 50 000 kubikmeter fast massa under bark.

Drivning

Drivning omfattar föryngringsavverkning och gallring samt utforsling (skotning) av virke till skogsbilväg. Drivningen delas i enkäten upp i avverkning, skotning och fördelad omkostnad. Fördelad omkostnad är som regel poster gemensamma för flera avverkningstrakter till exempel flyttning av maskiner. Drivningskostnaderna är i enkäten uppdelade på egen och annans skogs-mark.

 • Föryngringsavverkning avser avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig föryngring.
 • Gallring avser beståndsvårdande utglesning av skog med tillvaratagande av virke.
 • Kostnad för försvårad avverkning kan uppgiftslämnaren ange  på mark skadad av brand, storm, insekt- eller svampangrepp.

Skogsvård

Skogsvård avser åtgärder på egen skogsmark. Följande skogsvårdsåtgärder ingår i enkäten:

 • Hyggesrensning avser areal som har åtgärdats i samband med föryngringsavverkning.
 • Markberedning avser separat åtgärdad areal före plantering eller (själv)sådd. Markberedning i direkt samband med plantering medräknas i den åtgärden.
 • Sådd, plantering och hjälpplantering avser både första åtgärden och upprepning på sammanhängande arealer efter skada. Fläckvis hjälpplantering i mindre omfattning kan inkluderas i omgivande plantering. Både kostnaden för plantorna eller fröna och själva planteringen eller sådden ingår.
 • Röjning omfattar åtgärdskostnad för all utförd plant-, ungskogs- och lövröjning.
 • Gödsling och kalkning avser åtgärder utförda på skogsmark och torvmark i syfte att öka skogsproduktionen eller förbättra marktillståndet. Uppgiften avser den sammanlagda kostnaden för gödningsmedel och utförande.
 • Hyggesbränning avser både naturanpassad och markberedande bränning.

Regioner

De regioner som redovisas följer en indelning av Sverige i län och landsdelar. Norra Sverige avser Norra och Södra Norrland. Södra Sverige avser Sveland och Götaland.

Så gör vi statistiken

Undersökningen är gemensam för Skogforsk och Skogsstyrelsen. Varje år samlar Skogforsk in data från de tillfrågade företagen i enkätform. Deltagandet i undersökningen är frivilligt.

Uppgifterna samlas in på landsdelsnivå, vilket innebär att de företag som har verksamhet i flera landsdelar får lämna in flera enkäter. Vi redovisar endast resultatet för norra och södra Sverige då uppdelning på landsdelar medför risk för röjande.

Undersökningen är en totalundersökning av de ca 80 största skogsägarna och virkesköpande företagen. Dessa täcker totalt cirka 11 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige. Detta motsvarar ungefär 91 procent av all produktiv skogsmark som ägs av andra än enskilda markägare.

Eftersom vi redovisar de flesta uppgifter, utom skogsmarksareal och areal för skogsvårdsåtgärder, per avverkad volym, per hektar eller per meter, använder vi inte uppräkningsfaktorer för att kompensera för bortfall eller liknande.

För den senaste undersökningen har 34 enkätsvar inte inkommit, vilket är i nivå med föregående år. Arealmässigt har dessa ej inkomna svar relativt liten betydelse då de inkomna svaren representerar drygt 91 procent av den undersökta arealen. Volymen som täcks in av enkätsvaren uppskattas vara omkring två tredjedelar av den avverkade nettovolymen i Sverige.

Det finns också ett partiellt bortfall vilket medfört stor osäkerhet och risk för röjande av uppgifter från enskilda företag och därför har flera variabler utelämnats. Det gäller bland annat för ny- och skyddsdikning, dikesunderhåll, naturvård, övriga skogsvårdsarbeten, gemensam omkostnad och förvaltning. Det gör även att statistik om skogsbilvägar hyggesbränning, underväxtröjning och försvårad avverkning i skadad skog enbart publiceras för hela landet. 

Uppgifterna registreras manuellt och rimlighetskontroller görs. Skogsstyrelsen beräknar genomsnittskostnader.

Följande variabler med respektive mätenhet(-er) samlas in:

Del 1. Skogsbruk

 • Produktiv skogsmark areal, 1 000-tal hektar
 • Virkesvolym, volym i 1 000 m³f ub
 • Anskaffning, kronor (SEK) per m³f ub
 • Drivning, kronor (SEK) per m³f ub
 • Skogsvård, kronor (SEK) per m³f ub
 • Vägar, kronor (SEK) per m³f ub
 • Övriga kostnader, kronor (SEK) per m³f ub
 • Administration, kronor (SEK) per m³f ub

Del 2. Virkesförsäljning och vidaretransport (uppdelat på timmer och massaved samt tall och gran)

 • Virkesvolym, 1 000 m³f ub
 • Pris fritt bilväg, kronor (SEK) per m³f ub
 • Virkestransport, kronor (SEK) per m³f ub
 • Virkesmätning, kronor (SEK) per m³f ub
 • Vidaretransportavstånd, km

Del 3. Drivning av rundvirke (uppdelat på föryngringsavverkning och gallring samt egen och annan skog)

 • Virkesvolym, 1 000 m³f ub
 • Avverkning, kronor (SEK) per m³f ub
 • Skotning, kronor (SEK) per m³f ub
 • Fördelad omkostnad, kronor (SEK) per m³f ub
 • Andel totalentreprenad, procent
 • Medelstamvolym, m³f ub
 • Uttagen volym, m³f ub per hektar

Del 4. Skogsvård på egen mark

 • Hyggesrensning; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Markbehandling; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Hyggesbränning; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Sådd; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Plantering; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Hjälpplantering; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Röjning; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Gödsling och kalkning; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Underväxtröjning; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Övriga skogsvårdsåtgärder; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Gemensam omkostnad; åtgärdad areal i hektar, kostnad 1 000 kronor (SEK)

Del 5. Övriga åtgärder på egen skog

 • Föryngringsavverkning, volym i 1 000 m3f ub
 • Gallring volym, 1 000 m3f ub
 • Förvaltning, 1 000 kronor (SEK)
 • Bilvägbyggnad; längd i km, kostnad i 1 000 kronor (SEK)
 • Bilvägunderhåll; längd i km, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Ny-, skyddsdikning; längd i km, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Dikesunderhåll; längd i km, kostnad 1 000 kronor (SEK)
 • Naturvård; längd i km, kostnad 1 000 kronor (SEK)

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten är relativt god. De undersökta bolagen har dock olika bokföringssystem som gör det svårt att få fram helt likvärdiga uppgifter, eftersom den totala kostnadsmassan (särskilt de indirekta kostnaderna) fördelas olika mellan olika kostnadsbärare. Då samma data insamlats under lång tid påverkar detta inte de långsiktiga trenderna.

Undersökningen har ett antal osäkerhetskällor. Det finns ingen enhetlig definition av storskaligt skogsbruk, var gränsen sätts bestämmer hur stort urvalet blir. I denna statistikprodukt har gränsen satts vid ett ägande av mer än 16 000 hektar eller en årlig avverkning mer än 50 000 m³. Gränserna är satta för att nå en tillräckligt stor mängd respondenter för att kunna publicera utan att få problem sekretesskyddade skattningar samt en avvägning mot resurseffektivitet.

Samtliga skattningar är viktade efter areal eller m³f ub. Det innebär att kostnadsuppgifter från uppgiftslämnare som har stor avverkning eller utför åtgärder på en stor areal även har större vikt i de redovisade skattningarna. Det innebär också att skattningarna bör vara representativa för en större del av skogsbruket än den undersökta. Det gör även att bortfall från uppgiftslämnare med låg vikt (volym eller areal) har liten betydelse för skattningarna.

Ramen är skapad dels från fastighetstaxeringsregistret för arealgränsen på 16 000 hektar dels avverkningsvolymer från Biometria för gränsen 50 000 kubikmeter. Kvalitet och täckning av dessa två datakällor är därför viktiga vid skapandet av populationen i denna undersökning. Eftersom urvalet är litet kan det enkelt granskas av Skogsstyrelsen och Skogforsk.

Bra att veta

Statistiken utkommer årligen i digital form på Skogsstyrelsens hemsida och i vår statistikdatabas. Statistiken uppmärksammas genom nyhet på hemsidan och nyhetsbrev per e-post till prenumeranter.

Statistiken är jämförbar från år 1981 och framåt för drivningskostnader i det storskaliga skogsbruket och från 1998 och framåt för skogsvårdskostnader. Dessa uppgifter finns i tidigare Skogsstatistisk årsbok som finns under historisk statistik på Skogsstyrelsens hemsida.

Lämnade uppgifter är skyddade enligt sekretesslagen. I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Annan statistik

I Sverige finns ingen jämförbar undersökning om kostnader i skogsbruket. Skogsstyrelsen har dock även en undersökning om åtgärder i det storskaliga skogsbruket. Jämförbarheten med andra länder är begränsad eftersom ingen enhetlig metod finns.