Information om valt Skog och Historia objekt

ObjektID: 1015130

Beskrivning
Område med fossil åkermark, 370x75m (NÖ-SV), bestående av 26 röjningsrösen, 1 stensträng och 1stenmur Röjningsrösena är 2-4m i diam och 0,1-0,3m h, bestående av 0,2-0,5m st stenar. Stensträng, i SÖ delen av området, 150m l (NÖ-SV), och 0,7m h, av 0,7-1,2m st stenar. Stenmuren ligger i NÖ delen av området, 20m l (NV-SÖ) och 0,3m h, och 1,5m br. Arkeologens kommentar: Om tydlig f.d. åker omger rösena ska denna beskrivas.
Sakord Tradition Lämningsnamn Alternativa namn
32 - Fossil åker Se inventerarens kommentar
Län Kommun Orientering X Y Geometrisk typ
ÖREBRO LÄN KUMLA Fastighet: Trippelhult 1:1. S- delen av röset ligger under kraftledningen. 15,21375 59,10931 Yta
Registerstatus Inventeringsdatum
1 - Inventerad 1998-09-07