Utsikt över landskap med barrskog och sjö.

Regionala skogsstrategier

Alla Sveriges län har i uppdrag att ta fram regionala strategier för skogen. Arbetet koordineras av respektive länsstyrelse eller region. Dialog och samverkan är nyckelord. Intressenter från skogens hela värdekedja deltar. Här kan du läsa mer om arbetet med regionala skogsstrategier och få tips om regionala aktiviteter och evenemang.

Viktig information med anledning av coronapandemin

  • Pengar som betalats ut inom skogsprogrammet för arbete med regionala skogsstrategier eller skogsprogram under år 2020 kan inte flyttas över till nästa år.
  • De pengar som inte blir använda under år 2020 måste betalas tillbaka till Skogsstyrelsen i februari 2021.
  • Om du väljer att genomföra andra typer av aktiviteter eller åtgärder än vad som ingår i den ursprungliga ansökan, behöver du inte lämna in en reviderad ansökan till Skogsstyrelsen. Syftet med aktiviteterna ska dock vara att bidra till skogsprogrammets vision och fokusområden.
  • Kontakta gärna Skogsstyrelsens regionala samordnare om du vill resonera om hur man kan tänka kring alternativa aktiviteter och åtgärder.

Om regionala skogsstrategier

De regionala skogsstrategierna/skogsprogrammen ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål.  De ska

  • leda till utveckling av det skogliga företagandet
  • bidra till fler arbetstillfällen
  • uppmuntra innovationer
  • stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle. 

Strategierna ska bygga på regionala förutsättningar, intressen och behov. De kan därför komma att se ganska olika ut. Några län är redan klara med sina strategier och har börjat arbeta enligt dem, medan andra befinner sig i en inledande fas. De regionala skogsstrategierna ska till att börja med gälla till år 2030.

Länsstyrelserna har kunnat söka pengar från Skogsstyrelsen för att koordinera arbetet med regionala skogsstrategier i sina län. Sammanlagt 10 miljoner kronor har delats ut år 2020. 

  • Senast uppdaterad: 2021-01-07