Kan skogsbruk bedrivas på erosionskänslig mark? – seminarium 6 december i Borlänge

02 december 2016

Att bedriva skogsbruk där marken är känslig för erosion och ras ställer särskilda krav ute i skogen. Seminariet tar upp hur man kan ta reda på om marken är ras- och erosionskänslig och hur skogsbruksåtgärder kan anpassas för att minska risken för negativa effekter på mark och miljö.

Fem myndigheter har 2014-2016 drivit ett projekt för att öka kunskapen om branta och erosionskänsliga marker och därmed bidra till att minska negativ påverkan från skogsbruk och exploatering i brant terräng och erosionskänsliga områden.

Under hösten anordnas seminarier på två orter i landet. Den 6 december hålls det andra i Borlänge. På seminariet presenteras projektets resultat tillsammans med erfarenheter från aktörer med lång erfarenhet av ras- och erosionsproblematik. Bland annat visas hur åtgärder kan anpassas så att risken för negativ påverkan på mark och miljö kan minskas. 

Framförallt riktar sig seminariet till skogsägare, virkesköpare, planläggare, maskinförare och entreprenörer samt planläggare på kommuner och länsstyrelser. 

Medier är välkomna att delta på hela eller delar av seminariet.


Tid:
tisdag 6 december kl. 9.30–16.00
Plats: Trafikverkets konferensanläggning Pylonen, von Sydow-salen, Röda vägen 1, Borlänge

Läs hela programmet.

Projektet ”Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering” drivs av Trafikverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skogsstyrelsen.

Mer information:
Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen, 033–48 25 26
Karin Lundström, geotekniker, Statens geotekniska institut, 013–20 18 10
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Per Samuelson, kommunikationsansvarig, Statens geotekniska institut, 013–20 18 32