Samverkan om nyckelbiotoper ska lösa upp knutar

18 oktober 2016

Skogsstyrelsen bjuder nu in till en bred samverkansprocess för att skapa samsyn kring hur arbetet med de viktiga nyckelbiotoperna kan utvecklas.

I september publicerades en nulägesbeskrivning som beskriver hur Skogsstyrelsen jobbar med nyckelbiotoper, olika intressenters synpunkter och slutsatser om problem och möjligheter. Det finns också en gedigen faktasammanställning om förekomsten av nyckelbiotoper i landet.

– För att ta tag i de möjligheter och problem som finns i arbetet med nyckelbiotoper kommer vi att bjuda in till en bred samverkansprocess mellan bland andra skogsbruket, myndigheter och den ideella naturvården. Tillsammans hoppas vi kunna utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper, tydliggöra våra förväntningar på varandra och därmed uppnå ökad samsyn, säger Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen.

Inventeringen av nyckelbiotoper startade på 1990-talet och har gett Sverige ett unikt kunskapsunderlag om var i skogslandskapet det finns särskilt betydelsefulla miljöer för skogens flora och fauna. För att ta till vara på detta, så har fyra områden identifierats som särskilt viktiga att arbeta vidare med.

  • Hur kan fortsatt inventering genomföras för att få bättre kunskapsunderlag och hur kan nyregistrerade nyckelbiotoper hanteras.
  • Kompetensfrågor för inventerare och annan skoglig personal inom både myndigheter och skogsbruk.
  • Kommunikation och dialog mellan företag, skogsägare, myndigheter och övriga berörda aktörer.
  • Tillämpningen av nyckelbiotopsbegreppet och utveckling av kompletterande metoder i nordvästra Sverige för att få kunskapsunderlag. Detta eftersom förutsättningarna där skiljer sig från resten av landet.


Läs nulägesbeskrivningen av nyckelbiotoper (september 2016) på Skogsstyrelsens webbplats.

Läs Skogsstyrelsens debattinlägg om nyckelbiotoper i ATL.

Mer information:
Göran Rune, avdelningschef, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 24
Johan Wester, projektledare, Skogsstyrelsen, 090–15 83 18
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30