Målbilder ger bra grund för god miljöhänsyn i skogen

17 oktober 2016

Omfattande insatser pågår för att skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ska ge bättre miljöhänsyn vid avverkningar och andra åtgärder i skogen. Det visar en första uppföljning som Skogsstyrelsen nu redovisat till regeringen.

Idag finns ett 40-tal målbilder för god miljöhänsyn framtagna gemensamt av skogsföretag, myndigheter och olika intresseorganisationer. De ska fungera som en handledning i det praktiska skogsbruket för att åstadkomma bra miljöhänsyn vid exempelvis avverkningar.

Drygt ett trettiotal aktörer inom skogsbruket har svarat på en enkät. Av enkätsvaren framgår att aktörer som sammanlagt står för nästan 80 procent av den föryngringsavverkade arealen har för avsikt att följa målbilderna i sin operativa verksamhet. De allra flesta av dem har reviderat, eller har för avsikt att revidera sina styrande dokument. Vanligast är att de ändrat i dokument eller rutiner som rör hänsynskrävande biotoper, kantzoner mot sjöar samt överfart över vattendrag. Vidare visar enkäten att nästan alla tjänstemän och entreprenörer som på något sätt är involverade vid en avverkning är utbildade om målbildernas innehåll.

– Detta i kombination med ytterligare en utvärdering som visar att målbilderna ger ett stöd i det praktiska arbetet för exempelvis för planerare och maskinförare gör att vi ser att en mycket god grund för att förbättra miljöhänsynen har lagts, säger Johan Wester, projektledare, Skogsstyrelsen.

Det finns dock ännu inga data som i sin helhet visar miljöhänsynen efter det att målbilderna börjat att tillämpas. Det går därför inte att utläsa några effekter av målbildsarbetet i Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn. Orsaken är att för kort tid har gått sedan man började att arbeta med målbilderna och att det finns en eftersläpning i uppföljningarna. De första resultaten från den nya hänsynsuppföljningen som kan visa på effekter av målbilderna bedöms komma år 2020. Skogsstyrelsen anser att det vore bra om skogsbrukets aktörer baserade sina egna uppföljningssystem på målbilderna. Då blir resultaten jämförbara med Skogsstyrelsens uppföljningar och risken för olika tolkningar av hur det faktiskt ser ut minskar.

– Det finns god potential för att vi kommer se en bättre miljöhänsyn i skogen de kommande åren, men för att det verkligen ska hända behövs en fortsatt bred uppslutning av skogsbruket, vidareutveckling av målbilderna och uthållighet hos alla aktörer, säger Johan Wester.

Arbetet med att ta fram målbilder för god miljöhänsyn startade 2011. Målet var att uppnå en ökad samsyn kring vilken miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder som krävs för att nå miljömålen i skogen. Sedan dess har ett stort antal utbildningar genomförts för att öka kännedomen om målbilderna.

Enkäten skickades till ett 50-tal aktörer inom skogsbruket. 36 aktörer svarade.

Läs uppföljningen på Skogsstyrelsens webbplats.

Läs debattartikel publicerad på altinget.se 17 oktober.

Läs mer om målbilder för god miljöhänsyn.

Mer information:
Johan Wester, projektledare, Skogsstyrelsen, 090–15 83 18
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30