Så mycket är vi beredda att betala för biologisk mångfald i skogen

18 januari 2024

Svenskarna är i genomsnitt beredda att betala 360 kronor per person och år för att skydda mer biologisk mångfald i svenska skogar, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Det motsvarar ett årligt värde på 2,6–3,7 miljarder kronor.

– Det är naturligtvis mycket svårt att värdera detta och många menar att biologisk mångfald är ovärderlig. Men för att samhället ska kunna fatta välgrundade beslut i ett läge med allt hårdare konkurrens om markanvändningen behöver vi ha värden på skogens alla nyttor, säger Tina Nilsson, utredare på Skogsstyrelsen.

Grund för nya affärsmodeller

Med en efterfrågan och pris på biologisk mångfald finns också möjligheter att utveckla nya affärsmodeller för skogsägare. Ett förslag som Skogsstyrelsen tidigare har lämnat i den senaste fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Biologisk mångfald är naturens variationsrikedom och en viss nivå är en förutsättning för allt liv. Naturens rikedom är en grund för vår ekonomi och för vår fysiska och mentala hälsa. Mer än halva världens BNP är beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. På sikt hotas vårt välstånd om vi inte har tillräckligt med biologisk mångfald.

En nationalekonomisk förklaring till den negativa utvecklingen för biologisk mångfald är att dess bidrag till ekonomin ofta underskattas av beslutsfattare, eftersom den inte har ett ekonomiskt värde som synliggör nyttan tillräckligt. Därför har Skogsstyrelsen nu försökt ringa in värdet utifrån tidigare publicerade värderingsstudier av skoglig biologisk mångfald i Sverige, Finland och Norge. De granskade studierna visar bland annat att:

  • den årliga betalningsviljan hos medborgare att bevara biologisk mångfald i svenska skogar genom ytterligare skydd av skog är i genomsnitt 360 kronor per år.
  • den totala årliga betalningsviljan att bevara biologisk mångfald i svenska skogar genom mer skydd av skog uppgår till 2,6–3,7 miljarder kronor per år.

Värdena ska betraktas som indikationer och räkneexempel.

Ger bättre beslutsunderlag

– Vi ska kunna nyttja skogens alla värden och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. Den målkonflikten blir lättare att beskriva i beslutsunderlag om vi också vet värdet på den biologiska mångfalden. Nu har vi en indikation på det och därmed ett viktigt kunskapsunderlag, säger Tina Nilsson.

Mer information:

Tina Nilsson, utredare, enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 0920-23 82 07, tina.nilsson@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30