Staten föreslås öka hyggesfritt skogsbruk

13 december 2023

Ge Sveaskog och Statens fastighetsverk i uppdrag att bli föregångare genom att öka tillämpningen av hyggesfria metoder. Det är ett av förslagen som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans presenterar för regeringen idag. Bland förslagen finns även en definition på naturnära skogsbruk.

– De statliga skogsägarna kan visa vägen genom att använda sig av hyggesfria metoder i betydligt större utsträckning än i dag. Det hyggesfria brukandet av skogen behöver öka för att vi ska få en mer variationsrik skog som är bättre rustad för klimatförändringar och ger oss en bättre balans mellan skogens olika värden, säger Carl Appelqvist, projektledare på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen analyserat hinder och förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk. Ett av förslagen är att det i styrningen av Sveaskog och Statens fastighetsverk skrivs in att de successivt ska öka sin tillämpning av hyggesfria metoder. Bedömningen är att cirka 20 – 25 procent av Sveaskogs och Statens fastighetsverks produktiva skogsmarker bör brukas med hyggesfria metoder.

Forskning och utbildning behövs

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket lämnar även följande förslag:

  • Ta fram utbildning och erbjud ett ekonomiskt bidrag till entreprenörer för kompetensutveckling inom hyggesfritt skogsbruk
  • Satsa på forskning inom skogsskötsel, skogsteknik och skoglig planering, för att förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk
  • Utred hur ekonomiska incitament och affärsmodeller kan utveckla tillämpningen av hyggesfritt skogsbruk
  • Utveckla riktad rådgivning och bättre kunskapsunderlag om kontinuitetsskogar

­– Förslagen syftar till att öka tillämpningen av hyggesfria metoder inom skogsbruket, genom stärkta incitament och ökad kunskap. Med fler skogsbruksmetoder kan också fler värden knutna till skogslandskapet stärkas, som till exempel biologisk mångfald, klimatanpassning och ökad återhämtning efter skador, säger Emma Mogren, projektledare på Naturvårdsverket.

Förslag på hur naturnära skogsbruk ska definieras

I uppdraget från regeringen ingick även att ta fram ett förslag på definition av naturnära skogsbruk. EU-kommissionens vägledning för Closer to nature forest management och Sveriges jämställda mål för produktion och miljö har legat till grund för definitionen som ska kunna tillämpas av både mindre och större skogsägare. Definitionen ska vara samma för hela Sverige med vissa regionala anpassningar.

Myndigheterna föreslår följande definition:

Ett naturnära skogsbruk efterliknar naturliga störningsprocesser, skapar variationsrika skogar och stärker miljövärden i skogslandskapet. Brukandet sker utifrån ett landskapsperspektiv och inkluderar anpassat trakthyggesbruk, hyggesfritt skogsbruk och vissa historiska brukningsformer.

Syftet med naturnära skogsbruk är att stärka skogens roll i en hållbar utveckling, vilket inkluderar ett ekonomiskt lönsamt skogsbruk. Ett naturnära skogsbruk är ett sätt för skogsägaren att på frivillig väg öka variationen i landskapet och stärka den biologiska mångfalden. Det finns dock inga lagliga krav på att bedriva naturnära skogsbruk.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har bidragit med kunskap och erfarenheter till kunskapssammanställningen om hyggesfritt skogsbruk som är en del i den rapport som presenteras för regeringen idag.

Mer information:

Carl Appelqvist, projektledare Skogsstyrelsen, 036-35 93 39, carl.appelqvist@skogsstyrelsen.se

Emma Mogren, projektledare Naturvårdsverket, 010-698 14 18,  emma.mogren@naturvardsverket.se

Skogsstyrelsens presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30