Skogsstyrelsen föreslår regelförenklingar för skogsbruket

17 oktober 2023

Avskaffa kravet att få upp nya träd i skogsbryn efter avverkning samt förenkla regleringen av lägsta tillåtna ålder för avverkning av vissa granskogar. Det är två förslag på regelförenklingar för skogsbruket som Skogsstyrelsen nu lägger fram. Samtidigt behöver fler regelförenklingar utredas vidare.

Skogsstyrelsen har haft uppdraget från regeringen att utreda en rad regelförenklingar för skogsbruket. När uppdraget nu redovisas läggs två förslag fram som i korthet innebär:

  1. Kravet att få upp ny skog efter avverkning, återbeskogningsplikten, avskaffas i en övergångszon om 15 meter mellan jordbruksmark och skog. Syftet är att gynna naturlig föryngring. En sådan regellättnad underlättar för den markägare som vill utveckla biologiskt värdefulla skogsbryn och främja andra ekosystemtjänster och därmed bidra till miljökvalitetsmålet Levande skogar.
  2. Avskaffa kravet på lägsta ålder för avverkning av granskog på tidigare åkermark. Om reglerna tas bort blir det enklare för skogsägaren och mindre administration för myndigheten. Granskog på tidigare åkermark drabbas dessutom inte sällan av skador, även innan de nått lägsta ålder för avverkning. Återbeskogning med till exempel lövträd eller blandskog, kan samtidigt bidra med nyttor för biologisk mångfald och öka upplevelsevärdena.

Båda förslagen kan ge fler lövträd och buskar vilket ökar fodermängden för hjortdjur som älgar och rådjur. Det i sin tur minskar betestrycket på tallen och kan därmed bidra till att minska betesskadorna som är ett stort problem. 

– Vi tror att förslagen kan bli viktiga förändringar som bidrar till att förenkla för skogsägaren men också minska skador och öka den biologiska mångfalden. Det finns många vinster om de genomförs, säger projektledare Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen.

Fler förändringar bör utredas

Skogsstyrelsen föreslår också att flera regelförändringar bör utredas vidare. Det handlar om möjligheter att avskaffa plikten att återbeskoga efter avverkning i zoner mot annan öppen mark än jordbruksmark, till exempel vid kraftledningsgator. Fler förenklingar för att gynna metoden att på naturlig väg få upp ny skog efter avverkning, till exempel en förlängning av tidsperioden för att få föryngringen godkänd, behöver också utredas vidare.

Mer fakta

Regeringsuppdraget att utreda en rad regelförenklingar för skogsbruket är i enlighet med regeringens proposition om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Uppdraget har bestått av tre huvudsakliga delar:

• En översyn av regler för skogsbruk i granskog på före detta åkermark.

• En analys av möjliga förenklingar av reglerna för ransonering, brukningsenhet och lägsta ålder för föryngringsavverkning (LÅF).

• En översyn av hur regellättnader kan införas för att gynna naturlig föryngring, bland annat i övergångszoner i bryn mellan åkermark och skog.

Läs rapporten: 

Rapport 2023-13 Slutrapport regeringsuppdrag Fler regelförenklingar för skogsbruket (skogsstyrelsen.se)

Mer information:

Elisabet Andersson, projektledare, Skogsstyrelsen, 090- 15 83 17, elisabet.andersson@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsens presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30