250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar

27 januari 2023

Under 2022 betalade Skogsstyrelsen ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden där markägare nekats avverka i fjällnära skogar. Antalet nya ansökningar om att få avverka minskade under året men trycket är fortsatt högt och det kan just nu ta lång tid innan en ansökan är beslutad och klar.

Under 2021 slog antalet nya ansökningar om att avverka i fjällnära rekord. Samtidigt tog Skogsstyrelsen beslut om avslag motsvarande 300 miljoner kronor omfattande 12 600 hektar. Under samma år betalades 75 miljoner kronor ut till markägare som nekats avverka.

Skogsstyrelsens sammanställning för 2022 visar att det betalades ut nära 250 miljoner kronor under året omfattande 7 100 hektar skog där höga naturvärden nu kunnat bevaras.

– Vi satsar fortsatt mycket stora resurser på att markägarna ska få en rättssäker hantering och så snabbt som möjligt få besked och den ekonomiska ersättning man har rätt till, säger Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen Region Nord.

Sammantaget med det fortsatt höga antalet av ärenden som Skogsstyrelsen hanterar kan det ta 1,5 år att få beslut om ansökan beroende på när på året den kommer in. Därutöver kan det ta ytterligare cirka ett år för att få besked om ersättningens storlek.

– Ersättningsrätten är lagstadgad och påverkas inte av budgetförändringar. Alla som blir berättigade till ersättning kommer att få det. Men varje ärende tar tid och trots att vi har många medarbetare som handlägger detta nu så kan utbetalningen tyvärr dröja, säger Kristina Nilson, samordnare Skogsstyrelsen

Varje ärende prövas enligt det regelverk som finns vilket innebär en utredning av naturvärden, åldern på skogen, möjligheten att få upp ny skog och vilka behov det finns att ta hänsyn till miljön. Ofta krävs att Skogsstyrelsen gör fältbesök när det är snöfritt, i de skogar där bedömningarna är svårare att göra. I de fall markägaren har rätt till ersättning måste virkesvolymen i skogen mätas upp för att bestämma ersättningens storlek, även detta i fält. Därefter värderas beståndet och beslut tas om ersättningens storlek.

Antalet ansökningar skiljer sig åt mellan länen i fjällnära miljö, mycket beroende på ägandestrukturen, men även på hur geografin ser ut. Flest ärenden hanteras i Jämtlands län som handlagt 169 under året av totalt 290 beslutade ärenden.

Beslut skickat under-22

Distrikt

Antal

Areal

S Västerbotten

46

1665

N Västerbotten

56

1426

S Jämtland

68

967

N Jämtland

101

3376

N Norrbotten

4

210

S Norrbotten

8

229

Dalarna

7

74

Summa

290

7947

Mer fakta:

I området närmast fjällen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen, till skillnad från övriga landet där du i de allra flesta fall behöver göra en anmälan. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut.

Skogsstyrelsen kan neka tillstånd till avverkning för de åtgärder som väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden. Om markägaren får avslag på ansökan om tillstånd kan markägaren ha rätt till ersättning.

Enligt de domar från mark- och miljööverdomstolen som vann laga kraft i juni 2020 är det fastställt att ersättningsrätt gäller för den skogsägare som inte får avverka och full intrångsersättning ska betalas ut, det vill säga 125 procent av marknadsvärdeminskningen.

Fjällnära skog omfattar den skog som finns längs med fjällkedjan från Norrbotten till de norra delarna av Dalarna. Området omfattar ca 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark.

Avverkning i fjällnära skog - Skogsstyrelsen

Mer information:

Kristina Nilson, samordnare, Skogsstyrelsen, 0952 – 539 54, kristina.nilson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Vår pressjour är tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se