Myrlandskap.

Avverkning i fjällnära skog

I området närmast fjällen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen. Tillstånd behövs vid föryngringsavverkning, vid så kallad fjällskogsblädning och vid avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Du behöver inte tillstånd för röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

Ansökan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud.

För ansökan om tillstånd finns ingen sexveckorsregel. Ansökan bör komma in i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut (tillstånd eller avslag) så snart ärendet är handlagt. Avverkning får inte påbörjas förrän detta beslut har meddelats. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.

Avslag

Skogsstyrelsen kan neka tillstånd till avverkning för de åtgärder som väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden.

Om du får avslag på din ansökan om tillstånd kan du som markägare ha rätt till ersättning.

Hantering av ersättningsanspråk

Under hösten 2016 ändrade Skogsstyrelsen sin hantering av ärendena eftersom det var oklart om och i så fall vilken rätt till ersättning som gäller. Det bedömdes att frågan behövde klargöras av domstol.

Enligt de domar från mark- och miljööverdomstolen som vann laga kraft i juni 2020 är det fastställt att ersättningsrätt gäller och full intrångsersättning ska betalas ut, det vill säga 125 procent av marknadsvärdeminskningen. Skogsstyrelsen utgår nu från dessa principer i hanteringen av ersättningsanspråk.

Vi tar upp frågan om ersättning för nekade avverkningstillstånd med berörda markägare i turordning.

För pågående ärenden som ligger vilande i domstol tar vi kontakt med berörd markägare/ombud med erbjudande om att påbörja dialogen om en överenskommelse om ersättning. Vi tar även kontakt i de ärenden där tillstånd nekats och det inte har gått mer än ett år från det att det nekade tillståndet vann laga kraft. För nya tillkommande nekade tillstånd påbörjar vi dialogen kring en överenskommelse.

Vi hoppas på förståelse för att det kommer ta tid att hantera alla ärenden. I många fall finns inga värderingar som kan ligga till grund för en överenskommelse om ersättning och de måste i så fall göras först. 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om Skogsstyrelsen och markägaren inte kommer överens om ersättningen kan markägaren stämma staten i domstol. Det måste markägaren i så fall göra inom ett år från det att det nekade tillståndet vann laga kraft, för att inte förlora sin rätt att få sitt ersättningsanspråk prövat i domstol.

Mer information om hur en stämning går till och om hur du gör finns på Sveriges Domstolars webbplats.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-07-02