Myrlandskap.

Avverkning i fjällnära skog

I området närmast fjällen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen. Tillstånd behövs vid föryngringsavverkning, vid så kallad fjällskogsblädning och vid avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Du behöver inte tillstånd för röjning och gallring som främjar skogens utveckling

Ansökan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud.

För ansökan om tillstånd finns ingen sexveckorsregel. Ansökan bör komma in i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. Skogsstyrelsen prövar därefter ansökan och meddelar ett beslut (tillstånd eller avslag) så snart ärendet är handlagt. Avverkning får inte påbörjas förrän detta beslut har meddelats. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.

  • Senast uppdaterad: 2017-10-16