Myrlandskap.

Avverkning i fjällnära skog

I den fjällnära skogen får du inte avverka utan tillstånd av Skogsstyrelsen. Tillstånd behövs för all annan avverkning än sådan röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

Ansökan

Som skogsägare i fjällnära skog behöver du ansöka om tillstånd för att avverka. Ansökan kan göras av dig, ditt ombud eller av annan sökande. För ansökan om tillstånd finns ingen sexveckorsregel till skillnad mot en anmälan om avverkning i andra områden. Det innebär att du måste invänta ett beslut från Skogsstyrelsen innan du kan påbörja en avverkning. Ansökan om tillstånd för avverkning bör komma in i god tid innan den planerade avverkningen ska genomföras. Du behöver ange vilken hänsyn till naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen som du avser att ta, samt hur du planerar att föryngra området. Skogsstyrelsen prövar din ansökan och meddelar ett beslut om tillstånd eller avslag så snart ärendet är handlagt. När en ansökan handläggs innebär det oftast att ett fältbesök behöver göras vilket gör att handläggningen kan pågå en längre tid.

Tillstånd för avverkning

Om avverkning kan tillåtas på hela eller delar av det ansökta området kommer Skogsstyrelsen att meddela det i ett beslut. I beslutet föreskriver Skogsstyrelsen också den hänsyn du måste ta till naturvårdens, kulturmiljövårdens och rennäringens intressen samt vilka åtgärder du behöver vidta för att trygga återväxten på området. Avverkning får inte påbörjas förrän beslut har meddelats och vunnit laga kraft. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.

Avslag

Skogsstyrelsen kan neka tillstånd till avverkning på hela eller delar av den ansökta arealen. Detta kommer att meddelas i ett beslut. Avverkningstillstånd kan inte ges för åtgärder som väsentligt kan komma att påverka natur- och kulturmiljövärden, åtgärder som gör att en miljökvalitetsnorm inte följs eller om nyttan av att bygga en skogsbilväg inte motsvarar kostnaden för den. Det kan även finnas andra skäl till att tillstånd till avverkning nekas på ett visst område, till exempel att skogen inte uppnått lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning eller att hygget riskerar bli för stort. I fjällnära skog får hygget bli högst 20 hektar stort.

Om du får avslag på din ansökan om tillstånd kan du som markägare i vissa fall ha rätt till ersättning.

Hantering av ersättningsanspråk

Under hösten 2016 ändrade Skogsstyrelsen sin hantering av ärendena eftersom det var oklart om och i så fall vilken rätt till ersättning som då gällde. Det bedömdes att frågan behövde klargöras av domstol.

Enligt de domar från mark- och miljööverdomstolen som vann laga kraft i juni 2020 är det fastställt att ersättningsrätt gäller och full intrångsersättning ska betalas ut, det vill säga 125 procent av marknadsvärdeminskningen. Skogsstyrelsen utgår nu från dessa principer i hanteringen av ersättningsanspråk.

Vi tar upp frågan om ersättning för nekade avverkningstillstånd med berörda markägare i turordning.

För pågående ärenden som ligger vilande i domstol tar vi kontakt med berörd markägare/ombud med erbjudande om att påbörja dialogen om en överenskommelse om ersättning. Vi tar även kontakt i de ärenden där tillstånd nekats och det inte har gått mer än ett år från det att det nekade tillståndet vann laga kraft. För nya tillkommande nekade tillstånd påbörjar vi dialogen kring en överenskommelse.

Vi hoppas på förståelse för att det kommer ta tid att hantera alla ärenden. I många fall finns inga värderingar som kan ligga till grund för en överenskommelse om ersättning och de måste i så fall göras först. 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om Skogsstyrelsen och markägaren inte kommer överens om ersättningen kan markägaren stämma staten i domstol. Det måste markägaren i så fall göra inom ett år från det att det nekade tillståndet vann laga kraft, för att inte förlora sin rätt att få sitt ersättningsanspråk prövat i domstol.

Mer information om hur en stämning går till och om hur du gör finns på Sveriges Domstolars webbplats.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-02-02