Fortsatt stora betesskador i Götaland

24 maj 2017

Fem år efter att älgförvaltningen omorganiserades i Sverige, är betesskadorna på skogen i Götaland fortsatt på en oacceptabel nivå. Det visar den första delen av viltbetesinventeringen som Skogsstyrelsen gjort för Götaland.

Framför allt är läget allvarligt för tallen. Inventeringen visar att mer än hälften av Götalands tallar är drabbade av viltskador. Om skogsbrukets mål ska klaras behöver andelen skadade tallstammar ner till ca 20 procent i de ungskogar vi inventerar

- Läget är fortsatt bedrövligt totalt sett eftersom mer än hälften av alla ungtallar i Götaland är viltskadade. Vi tycker att markägare och jägare har fått dom instrument de behöver men vi ser ändå inte några tydliga förändringar. Vi förväntar oss nu att älgförvaltningen i större utsträckning tar hänsyn till inventeringens resultat, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

En liten ljusning syns ändå i materialet som skulle kunna vara ett trendbrott. Betet den senaste vintern var i flera områden mindre omfattande än tidigare. Det innebär att tillskottet av ytterligare viltskadade tallstammar sjunkit.

- Vad nedgången den senaste vintern beror på ska vi analysera och om det är en ljusning som håller i sig får framtiden utvisa. Vad som gjort att betet varit lindrigare i dessa områden vet vi inte i nuläget, säger Christer Kalén.

Inventeringen visar dessutom att de för älgen mest begärliga lövträden idag har större problem att överleva i ungskogen. I den nyss genomförda inventeringen undersöker man hur dessa lövträd klarar sig i konkurrensen med omgivande träd. Eftersom det är mer regel än undantag att de mest begärliga lövträden betas av hjortdjuren, riskerar de att bli utkonkurrerade av andra, mindre betesbegärliga trädslag.

- Vi ser tyvärr en kraftigt försämrad möjlighet för betesbegärliga trädslag som rönn, asp, sälg och ek, att klara den tuffa konkurrensen och därmed kunna växa upp till ett stort träd. Även här behöver materialet analyseras på djupet för att hitta en förklaring säger Christer Kalén.

Sverige är indelat i ca 150 älgförvaltningsområden och drygt hälften av dessa inventeras årligen med avseende på viltskador. Eftersom inventeringen görs på våren, strax innan lövsprickning, är Götaland först ut att redovisa resultat från inventeringen. Bara i år har 2 700 ungskogar besökts av professionella inventerare så långt.

Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper, där markägarrepresentanter och jägarrepresentanter för respektive älgförvaltningsområde ingår.

Resultaten från Svealand och Norrland kommer att presenteras senare i sommar.

Här finns alla resultaten: www.skogsstyrelsen.se/abin

Mer information:

Christer Kalén, viltsspecialist, Skogsstyrelsen, 033–48 25 24

Lars Ingemarsson, regional viltspecialist Skogsstyrelsen, 013-329737

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30