Arealen frivilliga avsättningar av skog kartlagd

30 mars 2017

Arealen skog som frivilligt undantas från skogsbruk ökar inte. En viktig anledning är att stora arealer frivilliga avsättningar övergått till att bli formellt skyddade, konstaterar Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen redovisar nu en rapport om omfattningen av frivilliga avsättningar i skogsbruket. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Arealen frivilliga avsättningar år 2016 uppskattas till 1,2 miljoner hektar. Det innebär varken någon ökning eller minskning jämfört med den senaste uppföljningen år 2010. Dock har vissa förändringar skett inom respektive ägarkategori. Inom storskogsbruket har stora arealer frivilliga avsättningar övergått till formellt skydd i form av till exempel naturreservat och biotopskydd. Det här har lett till att arealen frivilliga avsättningar minskat inom storskogsbruket.

– Inom små- och mellanskogsbruket har arealen frivilliga avsättningar däremot ökat, vilket beror på att fler små och mellanstora skogsägare certifierat sitt skogsbruk. Vi ser en stor skillnad mellan certifierad och icke certifierad mark när det gäller andelen frivilliga avsättningar, säger Svante Claesson, projektledare på Skogsstyrelsen. Slutsatsen är att certifieringen är starkt drivande för utvecklingen av frivilliga avsättningar.

Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog utgör ett stort och viktigt bidrag till samhällets mål om att bevara biologisk mångfald och skogens övriga ekosystemtjänster. Därför har regeringen beslutat om mål för utvecklingen av arealen frivilliga avsättningar, liksom det finns mål om arealen formellt skydd av skogsmark.

Arealen frivilliga avsättningar ska från 2010 öka med 200 000 hektar till totalt 1 450 000 hektar 2020, enligt etappmålet för Levande skogar.

– Vår bedömning är att etappmålet inte kommer att nås. Men det är viktigt att komma ihåg att en av anledningarna till detta är att inom storskogsbruket har stora arealer frivilliga avsättningar övergått till andra skyddsformer, framförallt hos de statliga ägarna, säger Svante Claesson.

Skogsstyrelsen konstaterar i rapporten att det finns behov av ökad transparens av de frivilliga avsättningarnas läge, omfattning och kvalitet. Arbetet med att nå miljömålet Levande skogar bygger på såväl formellt skydd som markägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn i skogsbruket. För att naturvården ska vara så kostnadseffektiv som möjligt, är det viktigt att information om de frivilliga avsättningarna finns tillgänglig vid planeringen av det formella skyddet.

Se rapporten ”Avrapportering av regeringsuppdrag om frivilliga avsättningar” på www.skogsstyrelsen.se

Mer information:

Svante Claesson, projektledare, Skogsstyrelsen, 036–35 93 68

Andreas Eriksson, skoglig handläggare, Skogsstyrelsen, 031–705 62 86

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036–35 94 38