Globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för att styra världen i en hållbar och rättvis riktning. Svenska myndigheter samarbetar i hållbarhetsfrågor. Hela samhället måste involveras.

FN och de 17 globala målen i Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Fram till år 2030 ska världen styras i riktning mot en hållbar och rättvis framtid, bland annat genom att

  • utrota fattigdom och hunger överallt
  • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
  • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

FN:s medlemsstater uttalade följande i FN-resolutionen om Agenda 2030: ”Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik”.

Sverige ska vara en internationell förebild

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern välfärdsstat. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter.

Svenska myndigheter arbetar gemensamt med hållbarhet

Skogsstyrelsen står bakom en myndighetsgemensam avsiktsförklaring. I avsiktsförklaringen framgår bland annat att ”Vi vidareutvecklar våra myndigheters hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och kommunicerar detta på ett öppet och jämförbart sätt.”

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04