En skogskonsulent och två skogsägare tittar tillsammans på en låga i en bokskog. Ett fallet dött träd i skogen kallas låga.  Foto: Jenny Leyman

Informationsaktiviteter och kursverksamhet för utveckling av miljövärden i skogen

Skogsstyrelsen bedriver under 2023 och 2024 två projekt inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. Båda projekten syftar till att utveckla miljövärdena i skogen.

Projekten har namnen ”Informationsaktiviteter för utveckling av miljövärden i skogen” respektive ”Kursverksamhet för utveckling av miljövärden i skogen”. Målgrupp är skogsbrukare, nedbrutet på undermålgrupperna privata skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket.

Syftet med projekten är att öka kunskaperna hos skogsbrukare inom projektens ämnen, och därmed ytterst bidra till ökade möjligheter att nå miljömålet Levande skogar.

Det finns fem ämnesinriktade spår inom ramen för projekten:

  • Kulturmiljövård i skogen (för skogsägare och yrkesverksamma)
  • Miljöhänsyn (för skogsägare)
  • Skötsel av lövskogar (för skogsägare)
  • Särskilt viktiga arter (för yrkesverksamma)
  • Naturvårdande skötsel (för yrkesverksamma)

Aktiviteterna finns både som fysiska träffar och som distansträffar.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-02