En nyckelbiotopsinventerare undersöker en stam. Foto: Michael Ekstrand

Nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Varför är nyckelbiotoper viktiga?

Nyckelbiotoper är viktiga för den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i det omgivande landskapet. De arter som lever i sådana miljöer uppträder inte slumpartat eller jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta samlade på platser som har speciella egenskaper. Därför har dessa miljöer en nyckelroll för bevarandet av skogens växter och djur. Kunskap om nyckelbiotopernas förekomst i skogslandskapet är ett viktigt underlag för naturvårdsarbetet.

Hur känns en nyckelbiotop igen?

Det finns mer än 50 olika typer av nyckelbiotoper. Det är många kriterier som avgör om ett skogsområde är en nyckelbiotop. Det görs en samlad bedömning av områdets struktur, historik, fysiska miljö och av vilka arter som finns där. Många nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement som till exempel död ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock och bergväggar. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och rasbranter. Andra nyckelbiotoper kan vara betydligt svårare att bedöma, men kan utmärka sig genom stor förekomst av speciella arter som visar på höga naturvärden, så kallade naturvårdsarter.

Objekt med naturvärden

Områden som hyser naturvärden men som i dagsläget inte uppfyller kraven på att vara nyckelbiotop kan ändå vara viktiga för den biologiska mångfalden. Dessa kallas objekt med naturvärden.  

Samråd

Tänk på att vid all skötsel av skog ska hänsyn tas till de naturvärden som finns. Enligt miljöbalken ska skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön anmälas för samråd till Skogsstyrelsen av markägaren eller av markägarens ombud.

Du som markägare eller verksamhetsutövare måste alltid göra en bedömning om den planerade skogsbruksåtgärden behöver anmälas för samråd. Detta gäller enligt den generella samrådsplikten i 12 kap 6 § miljöbalken.

Anmälan ska vara skriftlig, innehålla en karta samt en beskrivning av vilka åtgärder som planeras. Den ska även ange vilka skyddsåtgärder som ska utföras för att begränsa skador på naturmiljön.

Hitta på karta

Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden presenteras på Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor. Där finner du också beskrivningarna av olika biotoptyper.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-04-10