Röja och rensa stenmur

Utdrag ur Statens Jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling; SJVFS 2016:19.

191 § Stöd för att rensa stenmur får lämnas i enlighet med 192 § om den behöriga myndigheten bedömer att det finns behov av skötsel för att gynna kulturvärden.

192 § Stöd får lämnas för att ta bort träd, buskar och sly på och intill stenmuren så att den synliggörs och inte skadas.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-04