Information om vald sumpskog

Skogstyp Hydrologisk typ Andel löv Krontäckning Huggningsklass Andel öppet vatten Naturvärdeklass Areal, ha
Blandskog av löv och barr Fuktskog 35 - 44% > 70% Slutavverkningsskog Ingen 26
Ingrepp Grad av påverkan
Området är dikat Svag lokal påverkan/störning
Ansl. avverkning Svag lokal påverkan/störning
Beskrivning av objektet
Jordartskarta kompletterar fjärranalysen
Området har utpräglad mosaiktyp
Del av sumpskogen är nyckelbiotop
Beskrivning av delobjektet
Arealavdrag utgörs av fastmark
Dråg
Flerskiktat trädbestånd
Olikåldrigt trädbestånd
Län Kommun Ekonomiskt kartblad X-koordinat Y-koordinat
STOCKHOLMS LÄN NORRTÄLJE 18.71464 59.98057
Objektnummer Delobjektnummer Flygbildsår Datum för fältbesök Inventeringsteknink
2 1986 1995-02-20 Enbart tolkade uppgifter