Information om vald sumpskog

Skogstyp Hydrologisk typ Andel löv Krontäckning Huggningsklass Andel öppet vatten Naturvärdeklass Areal, ha
Blandskog med stort alinslag Kärrskog 55 - 64% > 70% Slutavverkningsskog Ingen 4
Ingrepp Grad av påverkan
Ansl. avverkning Svag lokal påverkan/störning
Beskrivning av objektet
Området har utpräglad mosaiktyp
Beskrivning av delobjektet
Olikåldrigt trädbestånd
Skiktat trädbestånd
Län Kommun Ekonomiskt kartblad X-koordinat Y-koordinat
STOCKHOLMS LÄN NORRTÄLJE 18.87044 59.86292
Objektnummer Delobjektnummer Flygbildsår Datum för fältbesök Inventeringsteknink
1 1986 1995-02-16 Enbart tolkade uppgifter