Källor till jämställdhetsstatistik

På sidan Jämställdhet i skogsbruket har vi sammanställt statistik från flera myndigheter. Statistiken finns dokumenterad och beskriven av respektive myndighet och förklaras kort nedan med hänvisning till mer information.

Skogsägande

Skogsstyrelsen sammanställer årligen statistik om fastighets- och ägarstruktur för skogsbruket med hjälp av fastighetstaxerade uppgifter från Skatteverket som sedan sammanställts av SCB. Arealerna är deklarerad areal produktiv skogsmark som markägaren angett.

Könsfördelning av styrelser och chefer

Styrelsesammansättningen är baserad på ett utdrag ur Bolagsverkets aktiebolagsregister. Det är de 30 största skogsägande aktiebolagen som valts ut. Såväl börsnoterade som icke börsnoterade bolag ingår samt privata och statligt ägda bolag. Det är enbart ordinarie ledamöter som ingår i sammanställningen, suppleanter med mera är ej medräknade. Statistiken om chefer är baserad på Statistiska Centralbyråns yrkesstatistik. Där personer anställda som chef (SSYK=1) inom skogsbruk (SNI 02) är medräknade. Yrkesregistret med yrkesstatistik (scb.se)

Utbildning

Universitetskanslersämbetet och SCB har statistik om studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det finns fler typer av skogliga utbildningar i statistiken men enbart de vanligare, som också är möjliga att redovisa könsuppdelat, är med i detta faktablad.
Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (scb.se)

Sysselsättning, inkomst och arbetsmiljö

Skogsstyrelsen beställer årligen sysselsättningsstatistik från SCB med särskilt fokus på skogsbruket. I detta faktablad finns antal sysselsatta som undersöks inom Arbetskraftsundersökningarna (AKU) på SCB. Den särskilda indelningen efter just skogsbruket (SNI 02) redovisas på Skogsstyrelsens statistiksidor där även statistiken om antal personer med inkomst finns. Denna är i sin tur registeruttag baserade på deklarerade inkomster hos Skatteverket som SCB sedan bearbetar och sammanställer i olika databaser som till exempel RAMS och LISA.

Under länken till Skogsstyrelsens sysselsättningsstatistik finns även statistik om anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom skogsbruket. Arbetsmiljöverket tar årligen fram statistik om anmälningarna där Skogsstyrelsen sedan publicerar en delmängd som avser skogsbruket.

Medlingsinstitutet ansvarar för lönestruktursstatistiken där medianinkomsterna för olika yrken ingår. Statistik om löner speglar inte alla inkomster en person kan ha eftersom det därtill kan finnas till exempel kapitalinkomster. En fullständig redogörelse för personers inkomst är däremot svårt att knyta till en enskild bransch som skogsbruket som är temat för detta faktablad. 

  • Senast uppdaterad: 2024-05-15