Information om vald nyckelbiotop

Ärendebeteckning: N 1316-2018

Biotoptyp Areal, ha
Barrnaturskog 29,85
Biotopkaraktär
Rikligt med död ved ,Naturskog, urskogsartat objekt ,Objektet är källpåverkat
Trädslag, andel
Sälg Björk Gran
1% 5% 95%
Element Frekvens Nyckelord
Gammal gran Allmän-riklig
Gammal sälg Enstaka-sparsam
Torrträd Tämligen allmän
Högstubbe Tämligen allmän
Låga av triviallövträd Allmän-riklig
Låga av gran Allmän-riklig Grovt träd eller låga, > 40 cm ,Låga efter stambrott p g a röta ,Gammal låga eller torrträd
Gammal björk Tämligen allmän
Län Kommun NS-koordinat OV-koordinat
Jämtlands län Strömsund 7162210,7584 443230,8217
Markägarkategori Inventeringsdatum
Saknas 2018-10-25