Information om nyckelbiotop inventerad av Skogsstyrelsen

Objektnamn/Ärendebeteckning: N 1326-2017

Inventeringsdatum: 2017-12-04

Biotoptyp Biotopkaraktär Areal, ha
Barrnaturskog (BARRNATU) Rikligt med grova träd (GROVSKOG), Området har brunnit, brandspår (FDBRAND), Spärrgreniga grova träd (SPÄRGREN) 12,9
Trädslag, andel
Asp Björk Gran Tall
1% 1% 40% 60%
Koordinater: X, Y (597256, 6834354)
Uppgifter lämnade av
Skogsstyrelsen
VDN
De i databasen redovisade nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsstyrelsen. En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.