Information om vald nyckelbiotop

Ärendebeteckning: N 1326-2017

Biotoptyp Areal, ha
Barrnaturskog (BARRNATU) 12,9
Biotopkaraktär
Rikligt med grova träd (GROVSKOG), Området har brunnit, brandspår (FDBRAND), Spärrgreniga grova träd (SPÄRGREN)
Trädslag, andel
Asp Björk Gran Tall
1% 1% 40% 60%
Element Frekvens Nyckelord
Trädhåligheter, bohål (HÅLTRÄD) Enstaka-sparsam (1)
Gammal björk (GAMBJÖRK) Enstaka-sparsam (1)
Torraka (TORRAKA) Enstaka-sparsam (1)
Låga av gran (GRANLÅGA) Tämligen allmän (2)
Låga av tall (TALLÅGA) Tämligen allmän (2)
Gammal senvuxen gran (SENGRAN) Allmän-riklig (3)
Gammal senvuxen tall (SENTALL) Allmän-riklig (3) Brandlyra (BRANDLYR)
Barklös låga efter döda träd, ofta torrakor (SILVLÅGA) Enstaka-sparsam (1)
Län Kommun NS-koordinat OV-koordinat
GÄVLEBORGS LÄN HUDIKSVALL 6834354 597256
Markägarkategori Inventeringsdatum
Saknas 2017-12-04