Information om vald nyckelbiotop

Ärendebeteckning: N 1326-2017

Biotoptyp Areal, ha
Barrnaturskog 12,9
Biotopkaraktär
Rikligt med grova träd ,Området har brunnit, brandspår ,Spärrgreniga grova träd
Trädslag, andel
Asp Björk Gran Tall
1% 1% 40% 60%
Element Frekvens Nyckelord
Trädhåligheter, bohål Enstaka-sparsam
Gammal björk Enstaka-sparsam
Torraka Enstaka-sparsam
Låga av gran Tämligen allmän
Låga av tall Tämligen allmän
Gammal senvuxen gran Allmän-riklig
Gammal senvuxen tall Allmän-riklig Brandlyra
Barklös låga efter döda träd, ofta torrakor Enstaka-sparsam
Län Kommun NS-koordinat OV-koordinat
Gävleborgs län Hudiksvall 6834354,6364 597256,7069
Markägarkategori Inventeringsdatum
Saknas 2017-12-04