Information om vald nyckelbiotop

Ärendebeteckning: N 1135-2008

Biotoptyp Areal, ha
Ädellövskog 1
Biotopkaraktär
Rikligt med döda träd och högstubbar ,Kalkhaltig jordart ,Upphörd beteshävd ,Rik förekomst av vedsvampar
Trädslag, andel
Ask Sälg Gråal Alm Asp Hägg
30% 20% 20% 30% 1% 1%
Element Frekvens Nyckelord
Gammalt grovt ädellövträd Enstaka-sparsam
Gammal sälg Tämligen allmän
Låga av ädellövträd Tämligen allmän
Högstubbe Tämligen allmän
Låga av triviallövträd Tämligen allmän
Län Kommun NS-koordinat OV-koordinat
Örebro län Kumla 6551862,6613 516430,3102
Markägarkategori Inventeringsdatum
Saknas 2008-11-12