Information om objekt med naturvärden inventerad av Skogsstyrelsen

Objektnamn/Ärendebeteckning: N 431-2020

Inventeringsdatum: 2020-03-27 00:00:00

Biotoptyp Areal, ha
Sekundär lövnaturskog (SEKNSKOG) 36,7
Koordinater: X, Y (6553823, 514546)
Uppgifter lämnade av
Skogsstyrelsen
VDN
De i databasen redovisade objekt med naturvärden har inventerats av Skogsstyrelsen. Ett objekt med naturvärden är ett skogsområde som innehåller höga naturvärden idag i form av strukturer eller naturvårdsarter, som är kopplade till historiken eller den fysiska miljön. Naturvärden når inte upp till den kalibrerade nivån för nyckelbiotoper.