Information om objekt med naturvärden inventerad av Skogsstyrelsen

Objektnamn/Ärendebeteckning: N 6563-1996

Inventeringsdatum: 1996-07-09 00:00:00

Biotoptyp Areal, ha
Lövsumpskog (LÖVSUMP) 0,3
Koordinater: X, Y (6552643, 508005)
Uppgifter lämnade av
Skogsstyrelsen
VDN
De i databasen redovisade objekt med naturvärden har inventerats av Skogsstyrelsen. Ett objekt med naturvärden är ett skogsområde som innehåller höga naturvärden idag i form av strukturer eller naturvårdsarter, som är kopplade till historiken eller den fysiska miljön. Naturvärden når inte upp till den kalibrerade nivån för nyckelbiotoper.