Rapport: resistenta plantor kan nyttjas mer i kampen mot skogsskador

30 november 2023

Trädplantor som genom växtförädling fått ökad resistens mot sjukdomar kan användas mer i kampen mot skadegörare på skog, visar en rapport från Skogsstyrelsen. Skogen drabbas allt oftare av skador vilket bland annat beror på klimatförändringarna och då kan trädförädling för ökad resistens bli ett av flera viktiga verktyg för att bromsa utvecklingen.

Angrepp på skog av olika skadegörare orsakar stora förluster varje år för skogsbruket och inte sällan drabbas skogsbestånd av flera olika skador samtidigt (multiskadad skog). Risken för omfattande angrepp av olika svampar och insekter ökar med klimatförändringarna då många av dem gynnas samtidigt som träden stressas och blir mer känsliga.

Den globala handeln med växtmaterial är en viktig inkörsport för nya skadegörare. Det finns redan exempel på skadegörare som förts in i Europa och sedan slagit ut stora delar av populationen av vissa trädslag.

Kan bli ett komplement

Resistensförädling är en metod att öka trädens motståndskraft mot inhemska och nyetablerade skadegörare. Metoden har använts med framgång i andra länder och har även börjat tillämpas i Sverige i begränsad omfattning.

– För att resistensförädling ska nå sin fulla potential behövs effektiv teknik för att kunna testa många plantor på kort tid och välja ut de individer som har bäst motståndskraft. Metoden kan bli ett viktigt komplement till den skogsträdsförädling som redan bedrivs i Sverige, säger Claes Uggla som är specialist på Skogsstyrelsen med ansvar för frågor om skogsodlingsmaterial.

Behov av bra material ökar

Törskate på tall, rotticka (rotröta) på gran och askskottsjuka är exempel på skadegörare vars angrepp förhoppningsvis kan minskas i framtiden om mer resistenta plantor sätts ut i skogen. Behovet av bättre skogsodlingsmaterial av många olika trädslag ökar dessutom i takt med kraven på ett mer varierat skogsbruk.

– Resistenta plantor kan gynna både ekonomin och den biologiska mångfalden, särskilt i kombination med andra insatser, som att nyttja olika trädslag på de marker där de trivs bäst och att använda olika skogsbruksmetoder. Därmed sprider man riskerna och skapar mer variationsrika och robusta skogar, säger Claes Uggla.

Mer fakta om rapporten

Skogsstyrelsen har tagit fram rapporten inom ramen för samverkansprojektet Multiskadad ungskog i norra Sverige. Arbetet har skett i nära samverkan med Jan Stenlid, professor emeritus i skogsträdens patologi vid SLU. Malin Elfstrand, professor i skogsträdens patologi vid SLU, har granskat rapporten.

Mer information:

Claes Uggla, specialist skogsodlingsmaterial, Tillsynsenheten, Skogsstyrelsen, 036-35 93 83, claes.uggla@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30