Åtgärdspaket rörande nyckelbiotoper

25 april 2017

Skogsstyrelsens styrelse fastställde idag på förslag av generaldirektör Herman Sundqvist ett åtgärdspaket om nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. I syfte att säkerställa kunskapsinhämtande fortsätter nu Skogsstyrelsen inventering av områden med nyckelbiotopskvalitet och andra skogar med höga naturvärden i området. Parallellt förstärks arbetet med metodutveckling för målet att slutföra processen redan 2017. Under tiden avgränsas inte några nya områden som nyckelbiotoper.

Åtgärdspaketet innebär en förstärkning av arbetet i nordvästra Sverige, i linje med den fastlagda skogs- och naturvårdspolitiken. Fortsatt översiktlig inventering utan slutlig avgränsning av nyckelbiotoper syftar till att tillmötesgå dessa dubbla målsättningar i politik och lagstiftning. Styrelsen har tagit intryck av de olika synpunkter som har förts fram i frågan.

– Jag är glad att vi nu kan ta ytterligare steg i den känsliga nyckelbiotopsfrågan. De beslut som Skogsstyrelsen fattat hittills har inte varit tillräckliga. Vi bedömer att åtgärdspaketet och den avvägning vi gör nu samtidigt gynnar flera intressen, säger ordförande Marie Larsson-Stern.

Utöver samverkansprocessen genomförs en serie särskilda möten internt och externt med syfte att utbyta åsikter och stärka kunskaperna om nyckelbiotoper och om de utmaningar som råder. Öppna seminarier arrangeras och samarbetet med forskningen förstärks. Skogsstyrelsen ska söka samråd med Naturvårdsverket rörande metodfrågor och arbetssätt som rör nyckelbiotoper.

– Frågan om nyckelbiotoper är viktig för många aktörer. Skogsstyrelsen borde ha varit tydligare. Jag beklagar att det har blivit så och jag borde ha samrått om planerna. Därför skyndar vi nu på arbetet med metodutveckling, säger generaldirektör Herman Sundqvist.

Som tidigare kommunicerats kommer Skogsstyrelsen ha utvecklingen i skogen i nordvästra Sverige under särskild uppsikt inom ramen för rådgivning och tillsyn.

Kontaktpersoner

Marie Larsson-Stern, ordförande,  070-168 94 20

Herman Sundqvist, generaldirektör, 070-377 67 32

Rikard Flyckt, kommunikationschef,  036-35 94 38