Så kan nyanlända få jobb i de gröna näringarna

31 januari 2017

Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Mer utbildning, samverkan och att myndigheter går före är några vägar framåt. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet presenterar på en hearing den 10 februari.

På uppdrag av regeringen har ett pilotprojekt genomförts för att främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och i naturvården. Hela kedjan från anläggningsboende till egenförsörjning har granskats för att se var det finns utvecklingsmöjligheter som kan underlätta integrationen.

– Våra kartläggningar visar att det finns möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Framförallt efterfrågas utbildad personal inom trädgårdsnäringen. Vi ser också att arbetskraftsbehovet växer, bland annat på grund av en pågående generationsväxling, säger Roy Melchert, enhetschef integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

– Det finns också arbete, främst inom rekreation, natur- och kulturmiljövård, som av resursskäl eller brist på samordning inte blir utfört. Det kan vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för dem som har svårt att få ett första arbete eller som behöver stöd för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, säger Fredrik Gunnarsson, samordnare på Skogsstyrelsen.

Fyra övergripande slutsatser dras i rapporten:

  • De gröna näringarna behöver utveckla nya sätt för att attrahera nyanlända att söka sig till utbildning och jobb i de gröna näringarna. Idag är intresset lågt.
  • Det gröna näringslivet behöver involveras mer, både i att inventera behovet av kompetent arbetskraft och i att hitta lösningar för att ge fler nyanlända arbete.
  • Statliga myndigheter kan gå före när det gäller att korta nyanländas väg till egenförsörjning. Genom samverkan kan de bidra till insatser som skapar sysselsättning och ökar nyanländas anställningsbarhet. Enskilda myndigheters roll och ansvar behöver tydliggöras.
  • De bästa insatserna som genomförs för att korta nyanländas väg till egenförsörjning i de gröna näringarna och naturvården behöver permanentas och spridas geografiskt.

– För att attrahera nyanlända till de gröna näringarna har vi tagit fram information och utbildning för målgruppen. Det finns också ett förslag på en ny naturbruksutbildning, säger Ann Dolling, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Uppdraget slutredovisas på en hearing den 10 februari kl. 13-16 på Villa Källhagen, Djurgården. Medier som är intresserade av att delta vid hearingen kan kontakta Fredrik Gunnarsson, Skogsstyrelsen. Rapporten finns att ladda ner här.

Mer information:
Fredrik Gunnarsson, samordnare arbetsmarknadsuppdrag, Skogsstyrelsen, 0498–25 85 17
Bodil M Ekström, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen, 010–486 24 53
Ann Dolling, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet, 0706–69 74 52
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30