Nyckelbiotop.

Angrepp av granbarkborre i områden med höga naturvärden utan formellt skydd

I områden som har höga naturvärden, men som saknar formellt skydd, gäller samma regler för bekämpning som i produktionsskogen. Men parallellt med skogsvårdslagen gäller reglerna i miljöbalken.

Skogsvårdslagens regler gäller för områden som inte är formellt skyddade, men som innehåller höga naturvärden och ofta är avsatta från skogsbruk genom frivilliga avsättningar. Det innebär bland annat att stormfällda träd eller träd med andra skador ska tas ut eller oskadliggöras om dessa överstiger en viss volym.

I enskilda fall får Skogsstyrelsen medge undantag från bestämmelserna för att bevara naturvärden, men också besluta att stående granar som angripits av granbarkborre inom ett så kallat bekämpningsområde ska avverkas och forslas ut.

Både skogsvårdslagen och miljöbalken gäller

Parallellt med skogsvårdslagen gäller reglerna i miljöbalken. I ett område med höga natur- eller kulturmiljövärden, till exempel en nyckelbiotop, eller i ett område som på annat sätt är känsligt, kan även en förhållandevis liten åtgärd innebära en väsentlig ändring av naturmiljön. 

Kontakta Skogsstyrelsen för samråd

Kontakta Skogsstyrelsen för samråd innan du avverkar eller vidtar andra åtgärder mot granbarkborre i områden med höga naturvärden som saknar formellt skydd. 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-22