Information om vald sumpskog

Skogstyp Hydrologisk typ Andel löv Krontäckning Huggningsklass Andel öppet vatten Naturvärdeklass Areal, ha
Glasjörk dominerar Övrig fuktskog > 85% > 70% Röjningsskog Ingen 9
Beskrivning av objektet
Beskrivning av delobjektet
Län Kommun Ekonomiskt kartblad X-koordinat Y-koordinat
ÖREBRO LÄN KUMLA 15.25775 59.12914
Objektnummer Delobjektnummer Flygbildsår Datum för fältbesök Inventeringsteknink
2 1986 1994-01-16 Enbart tolkade uppgifter