Mycket kvar att göra för att miljömålet Levande skogar ska nås

31 mars 2017

Miljöarbetet i skogen utvecklas i rätt riktning. Men om miljömålet Levande skogar ska nås till 2020 är arbetet med grön infrastruktur och skydd av skogar med höga naturvärden betydande åtgärder för att driva mot målet, säger Skogsstyrelsen.

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål visar att åtgärdstakten i de flesta fall måste öka om miljömålen ska kunna nås. Miljömålet Levande skogar är inget undantag.

– Miljömålsarbetet i skogen utvecklas positivt. Många åtgärder pågår för att förbättra miljötillståndet i skogen. Men takten måste öka ytterligare om Levande skogar ska kunna nås till 2020, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

I 2017 års rapport om hur det går med Levande skogar lyfter Skogsstyrelsen fram tre åtgärder som är särskilt betydande för att öka möjligheterna att uppnå Levande skogar:

  • Målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorn och myndigheterna har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Förväntningen är att detta arbete kommer att leda till en förbättrad miljöhänsyn. Allt fler företag uppger att de har för avsikt att följa målbilderna.
  • Grön infrastruktur. Länsstyrelserna ansvarar för att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i samverkan med aktörer och andra myndigheter. Handlingsplanerna ska vara ett underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn. En fungerande grön infrastruktur i skogen är av betydande vikt för biologisk mångfald och för flera av skogens ekosystemtjänster. Det är viktigt att skogsbruket bidrar i arbetet.
  • Formellt skydd och frivilliga avsättningar. Intresset är fortsatt stort för att få ekonomisk ersättning för skydd av skog med höga naturvärden. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har under året utvärderat den nationella strategin för formellt skydd av skog för att nå ett mer kostnadseffektivt skydd och revidera den befintliga strategin. Skogsstyrelsen har också genomfört en ny skattning av arealen för skogsbrukets frivilliga avsättningar. Skogsbrukets frivilliga avsättningar är ett viktigt bidrag i arbetet med att bevara biologisk mångfald.

Det krävs fler åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer för att bevara biologisk mångfald.

– En viktig nyckel för att nå Levande skogar är engagemanget hos dem som gör jobbet i skogen, det vill säga i första hand skogsbruket. När åtgärder genomförs, får vi effekter. Till exempel har många aktörer inom skogsbruket satsat på att höja sin kompetens om hänsyn till kulturmiljöer. I stora delar av Sverige ser vi nu resultatet, en positiv trend när det gäller minskade skador på forn- och kulturlämningar i skogen, säger Herman Sundqvist.

Läs rapporten Årlig uppföljning 2017 på http://miljomal.se/au.

 

 

Mer information:

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, tfn 036-35 94 30

Camilla Andersson, miljöstrateg, Skogsstyrelsen, tfn 0650-377 90

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036–35 59 48

www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen, Vallgatan 8, 551 83 Jönköping, tfn 036-35 93 00, fax 036-16 61 70,

e-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se