Snö kan skada skog

Snöbrott Foto Anders Lindkvist

Snöskador på skog i form av snöbrott drabbar betydligt mindre virkesvolymer än stormar. Lokalt vid till exempel kraftiga snöfall och temperaturer kring noll kan dock snöskador vara ett mycket stort problem.

Om mycket blötsnö fastnar och fryser fast i trädens kronor kan snöns tyngd göra att träden böjs eller knäcks. Risken är störst i täta skogar med träd med klen diameter, särskilt om trädkronorna genom trängsel blivit osymmetriska. Det kan också bli snöbrott under perioder med minusgrader där återkommande snöfall successivt bygger upp tunga snölaster.

Skador ofta spridda

Det är sällan som snöbrott drabbar alla träd i ett bestånd. Det är ofta frågan om att enskilda stammar eller mindre grupper av träd bryts eller böjs ner. Snöskador är främst ett problem i ung skog där trädens diameter är liten och tätheten stor, det vill säga från röjningsfas och fram till tiden kring första gallring. Vid svåra skador kan ett bestånd bli så utglesat att det måste avverkas och ett nytt anläggas.

Skogsskötsel kan minska skaderisken

Med skogsskötsel går det att minska risken för snöskador. Det gäller att gynna de enskilda trädens diametertillväxt genom tidig och ganska hård röjning och genom att inte förstagallra alltför sent. Efter låggallring, det vill då de klenare träden avverkas, är risken för snöskador mindre än efter höggallring. Generellt gäller att efter hand som bestånd gallras ökar diametern och risken för snöskador minskar. Den närmsta tiden efter gallring löper dock alla bestånd ökad risk för skador, även för snöskador.

De gallringsförsök som finns tyder på att låggallring med stora uttag på sikt ger mindre snöskador än låggallring med svaga uttag. I ogallrad skog kvarstår eller ökar risken för snöskador när beståndet blir äldre medan i låggallrad skog minskar risken för snöskador med tiden.

I skog som inte röjts eller gallrats är andelen träd med liten diameter ofta stor. Därför är risken för snöskador störst i sådana skogar.

Skogsskada. Foto Michael EkstrandArbetet kan medföra risker

Planerar du att själv gå ut i snöskadad skog och arbeta med motorsåg? Tänk på säkerheten. Arbetet kan medföra risker, särskilt om brutna toppar inte fallit till marken utan hänger kvar från knäckta stammar.

Om mer snöbrott befaras under vintern kan det vara idé att vänta med upparbetning till vårvintern.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION