Skogens pärlor visar värdefulla skogsmiljöer

Foto Michael Ekstrand. Ravin med vatten

Bakom rubriken Skogens pärlor döljer sig många av skogens sevärdheter. Här redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar.

 

Skogsstyrelsen genomför inventeringar för att få bättre kunskap om vilka värdefulla miljöer som finns i skogen. De värdefulla miljöerna har vi samlat under namnet Skogens pärlor. Det kan vara skogsmiljöer som är värdefulla på olika sätt eller kulturlämningar. Materialet uppdateras och förändras i takt med att ny kunskap kommer till eller att situationen förändras.

För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område. Välj ut området där du bor och gå sedan ut och titta på hur till exempel en nyckelbiotop eller en kulturlämning ser ut. Du behöver inte logga in för att titta på kartorna.

Det här hittar du i Skogens pärlor:

  • sumpskogar
  • nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
  • biotopskydd
  • forn- och kulturlämningar
  • nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden
  • områden med naturvårdsavtal
  • områdesskydd

Materialet samlas in på olika sätt

Materialet som presenteras i Skogens pärlor samlas in på olika sätt. Mellan åren 1990 till 1998 har Skogsstyrelsen inventerat sumpskogar på all skogsmark i landet. Vi  inventerar nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt på småskogsbrukets marker och även på uppdrag av andra markägare. Skogsbolags och större markägares egna inventeringar av nyckelbiotoper redovisas också i Skogens pärlor allt eftersom de kommer in till oss.

Från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) hämtas uppgifter om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Projektet Skog och historia inventerade och registrerade forn- och kulturlämningar under drygt tio år. De uppgifter som finns i Skog och historia-skikten är preliminära eftersom de inte har genomgått en fullständig kvalitetsgranskning för överföring till fornminnesregistret. När lämningarna är granskade och kvalitetssäkrade av behörig arkeolog flyttas uppgifterna över till Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformationssystem (FMIS).

Skogsstyrelsen arbetar sedan 1994 med att skapa områdesskydd i form av biotopskydd och naturvårdsavtal. De områdena hittar du också i Skogens pärlor liksom uppgifterna om nationalparker,naturreservat och Natura 2000-områden som kommer från länsstyrelserna. 

Uppgifterna uppdateras löpande

Information om alla objekt utom sumpskogar och storskogsbrukets nyckelbiotoper uppdateras kontinuerligt. Fornminnesregistret uppdateras en gång i månaden.

Vill du läsa mer om nyckelbiotoper och hur man kan bevara och skydda skog?

Titta då på de här sidorna:


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONKONTAKT
Om du har frågor om Skogens pärlor kan du kontakta vår support.

SKOGENS PÄRLOR


FORNSÖK
Information om fornlämningar