Skogens pärlor visar värdefulla skogsmiljöer

Foto Michael Ekstrand. Ravin med vatten

Bakom namnet Skogens pärlor döljer sig många av skogens sevärdheter. Här redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar.

Det här hittar du i Skogens pärlor:

 • sumpskogar
 • nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
 • biotopskydd
 • forn- och kulturlämningar
 • nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden
 • områden med naturvårdsavtal
 • områdesskydd
 • artobservationer
 • avverkningsanmälningar och utförda avverkningar

Fler lämningar visas i kartskikt på Skogens pärlor

Nu visas även Skog och historia-fynd som har statusen uppgift om lämning. Fynden är att betrakta som tips om lämning och de är inte kvalitetsgranskade av arkeolog. De ska dock behandlas som övriga lämningar i samband med skogliga åtgärder.

Klicka på bilden nedan för att komma direkt till karttjänsten:

Starta 

Välj ut området där du bor och gå sedan ut och titta på hur till exempel en nyckelbiotop eller en kulturlämning ser ut. Du behöver inte logga in för att titta på kartorna. För att se hur det ser ut i din egen skog kan du gå in på Mina sidor.

För närvarande finns över 500 000 objekt i Skogens pärlor. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område.

Skogens pärlor består av data från olika håll

Materialet som presenteras i Skogens pärlor samlas in på olika sätt.

Här finns Skogsstyrelsens inventeringar av:

 • sumpskogar på all skogsmark i landet som gjordes mellan åren 1990 till 1998
 • nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt på småskogsbrukets marker men även
 • inventeringar på uppdrag av andra markägare.

Storskogsbrukets egna inventeringar

Skogsbolags och större markägares egna inventeringar av nyckelbiotoper redovisas också i Skogens pärlor allt eftersom de kommer in till oss.

Fornminnesregistret

Från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) hämtas uppgifter om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Skog och historia

Projektet Skog och historia inventerade och registrerade forn- och kulturlämningar under drygt tio år. De uppgifter som finns i Skog och historia-skikten är preliminära eftersom de inte har genomgått en fullständig kvalitetsgranskning för överföring till fornminnesregistret. När lämningarna är granskade och kvalitetssäkrade av behörig arkeolog flyttas uppgifterna över till Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformationssystem (FMIS).

Områdesskydd

Skogsstyrelsen arbetar sedan 1994 med att skapa områdesskydd i form av biotopskydd och naturvårdsavtal. De områdena hittar du också i Skogens pärlor liksom uppgifterna om nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden som kommer från länsstyrelserna. 

Artdata - rödlistade skogslevande arter

De arter som går att söka ut i Skogens pärlor är främst de skogliga naturvårdsarterna, det vill säga rödlistade skogslevande arter.

Uppgifterna uppdateras löpande

Information om alla objekt utom sumpskogar och storskogsbrukets nyckelbiotoper uppdateras kontinuerligt. Uppgifter från andra myndigheter såsom fornminnesregistret, uppgifter om naturreservat med mera uppdateras en gång i månaden. Artfynden har en så kallad direktuppkoppling och är alltid aktuella.


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONKONTAKT
Om du har frågor om Skogens pärlor kan du kontakta vår support.

SKOGENS PÄRLOR