Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Michael Ekstrand

Du kan söka Nokås-stöd för aktiva åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.

Välj rätt stöd!

Det finns två stöd för dig som vill vårda natur och kulturmiljöer i skogen. Stöden heter Nokås och Skogens miljövärden. Beroende på vad du vill göra är det därför viktigt att du söker rätt stöd. Exempel på åtgärder som passar för stödet Nokås hittar du nedan. Åtgärderna som du kan söka inom stödet Skogens miljövärden hittar du på den här länken:

Aktuell information om stöden Nokås och ädellövskogsbruk 2016-03-07

Skogsstyrelsen har fått många ansökningar till stöden för Nokås och ädellövskogsbruk. Vi har därför blivit tvungna att prioritera bland ansökningarna. De ansökningar som inte prioriteras läggs vilande och de som sökt informeras per brev. Dessa vilande ärenden kommer troligen kunna handläggas tidigast i juni 2016.

Vi hoppas att prioriteringen är tillfällig så tveka inte att skicka in din ansökan – saknas det pengar just nu kan det ändå finnas möjligheter om några månader.

Syfte

Syftet med stödet natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) är att berika skogsmiljöer av allmänt intresse.  

Vad kan man få bidrag till?

Här är några exempel:

 • Åtgärder i områden skyddade med naturvårdsavtal eller motsvarande
 • Anlägga grunda våtmarker större än 2 ha
 • Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag
 • Restaurera äldre transportleder eller kulturmiljöbyggnader
 • Hägna värdefull lövskog
 • Plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark
 • Ta bort nätstängsel med höjd minst 160 cm
 • Rensa, märka stig eller vandringsled
 • Sikthuggning
 • Blottlägga ytor för att gynna hotade arter som sandödla, myrlejon, backsvala, kungsfiskare 

 

Vem kan söka stödet?

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Hur stort är bidraget?

Bidraget är högst:

 • 70 procent av godkänd kostnad 
 • 50 procent av godkänd kostnad för anläggning av lövskog på före detta jordbruksmark
 • 20 kr/meter för nedtagning av 160 cm högt nätstängsel.

Som godkänd kostnad räknas skäliga kostnader för material och arbete räknat i de priser som gäller då stödet beviljas. Arbetsgivaravgifter får inräknas, däremot inte moms. Moms är normalt inte en godkänd kostnad.

Ansökt stödbelopp måste vara minst 4 000 kronor för att stöd ska beviljas. Omprövning av beslut om stöd beviljas inte om ökningen av stödbeloppet understiger 2 000 kronor.

Villkor för stödet

Du måste ansöka om stöd på en särskild blankett och få ett beslut av Skogsstyrelsen innan du påbörjar arbetet. När du utfört åtgärderna ansöker du om utbetalning på en särskild blankett senast tre månader efter det klardatum som framgår av beslutet om stöd. Alla uppgifterna i blanketterna måste fyllas i.

OBS! Du får inte stöd för kostnader som uppstått eller åtgärder som påbörjats innan du fått ett beslut om stöd.

Mer om villkoren finner du under Läs mer i högerspalten.

Hur söker jag bidraget?

Ta gärna kontakt med en rådgivare på Skogsstyrelsen innan du gör din ansökan. Då kan du få mer information och ställa frågor.

Blanketter och ansökan

Ansökan måste göras på de fastställda blanketterna. Se länk Blanketter för ansökan om stöd och ansökan om utbetalning i högerspalten. 

Skicka ansökningar om stöd för Nokås till följande adress: 

Skogsstyrelsen, Stöd, Box 7, 351 03 Växjö.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
BLANKETTER
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, (NOKÅS). Stöd till Ädellövskogsbruk.