Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Michael Ekstrand

Du kan söka Nokås-stöd för aktiva åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.

Välj rätt stöd!

Det finns två stöd för dig som vill vårda natur och kulturmiljöer i skogen. Stöden heter Nokås och Skogens miljövärden. Beroende på vad du vill göra är det därför viktigt att du söker rätt stöd. Exempel på åtgärder som passar för stödet Nokås hittar du nedan. Åtgärderna som du kan söka inom stödet Skogens miljövärden hittar du på den här länken:

Aktuell information om stödet Nokås  2016-10-17

Skogsstyrelsen har fått många ansökningar till stödet Nokås. Vi har därför blivit tvungna att prioritera bland ansökningarna. För tillfället är det endast möjligt att få stöd till åtgärder i områden med dokumenterade höga natur- och kulturmiljövärden som till exempel i naturvårdsavtal, värdefulla kulturmiljöer eller vattendrag utpekade av länsstyrelserna.

De ansökningar som inte prioriteras nu,  läggs vilande. Dessa ansökningar kommer troligen kunna handläggas tidigast i februari 2017. Om din ansökan läggs vilande, kommer du att få information om det per brev.

Vi hoppas att prioriteringen är tillfällig, så tveka inte att skicka in din ansökan. Även om det saknas pengar just nu, kan det ändå finnas möjligheter om några månader.

Den 15 oktober ändrades reglerna för ansökningar om Nokås-stöd. Du har nu möjlighet att påbörja de åtgärder som du sökt stöd för från och med den dag som ansökan har tagits emot av Skogsstyrelsen. Observera att du inte är garanterad stöd förrän du fått ett beslut om det. Du måste följa de villkor för stödet som ställs i beslutet för att stödet ska betalas ut. Det kan därför vara klokt att invänta beslutet innan du påbörjar åtgärderna.

Syfte

Syftet med stödet natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) är att berika skogsmiljöer av allmänt intresse.  

Vad kan man få bidrag till?

Här är några exempel:

 • Åtgärder i områden skyddade med naturvårdsavtal eller motsvarande
 • Anlägga grunda våtmarker större än 2 ha
 • Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag
 • Restaurera äldre transportleder eller kulturmiljöbyggnader
 • Hägna värdefull lövskog
 • Plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark
 • Ta bort nätstängsel med höjd minst 160 cm
 • Rensa, märka stig eller vandringsled
 • Sikthuggning
 • Blottlägga ytor för att gynna hotade arter som sandödla, myrlejon, backsvala, kungsfiskare 

 

Vem kan söka stödet?

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Hur stort är bidraget?

Bidraget är högst:

 • 70 procent av godkänd kostnad 
 • 50 procent av godkänd kostnad för anläggning av lövskog på före detta jordbruksmark
 • 20 kr/meter för nedtagning av 160 cm högt nätstängsel.

Som godkänd kostnad räknas skäliga kostnader för material och arbete räknat i de priser som gäller då stödet beviljas. Arbetsgivaravgifter får inräknas, däremot inte moms. Moms är normalt inte en godkänd kostnad.

Ansökt stödbelopp måste vara minst 4 000 kronor för att stöd ska beviljas. Omprövning av beslut om stöd beviljas inte om ökningen av stödbeloppet understiger 2 000 kronor.

Villkor för stödet

Du måste ansöka om stöd på en särskild blankett. Du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.  När du utfört åtgärderna ansöker du om utbetalning på en särskild blankett senast tre månader efter det klardatum som framgår av beslutet om stöd. Alla uppgifter i blanketterna måste fyllas i.

Mer om villkoren finner du under Läs mer i högerspalten.

Hur söker jag bidraget?

Ta gärna kontakt med en rådgivare på Skogsstyrelsen innan du gör din ansökan. Då kan du få mer information och ställa frågor.

Blanketter och ansökan

Ansökan måste göras på de fastställda blanketterna. Se länk Blanketter i högerspalten. 

Skicka ansökningar om stöd för Nokås till följande adress: 

Skogsstyrelsen, Stöd, Box 7, 351 03 Växjö.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
BLANKETTER
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen, (NOKÅS). Stöd till Ädellövskogsbruk.