Uppföljning av miljömålet Levande skogar

Sveriges miljömålssystem beslutades av riksdagen år 1999 och har sedan dess varit styrande för det svenska miljöarbetet. Miljömålen följs upp årligen och minst vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av förutsättningarna att nå målen.

På den här sidan hittar du en del av de underlag vi använder när vi utvärderar miljömålsarbetet. De är sorterade enligt de preciseringar som regeringen har fastställt. 

SKOGSMARKENS EGENSKAPER OCH PROCESSER

Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

 • Körskador
 • Transport över vattendrag
 • Hänsyn till sjöar och vattendrag vid markberedning
 • Skogsbrukets försurande påverkan
 • Inlagring av kol i skogsmark
 • Nedfall av svavel
 • Nedfall av kväve
 • Utförande av skogsruksåtgärder
 • Humuslagrets tjocklek och typ

 

Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna

 • Statusklassning av skogens ekosystemtjänster

 

Statustklassning av skogens ekosystemtjänster

Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur

 • Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark
 • Gammal skog
 • Skogens åldersfördelning
 • Gamla träd
 • Miljöhänsyn
 • Strukturer i skogslandskapet
 • Hård död ved och nedbruten död ved
 • Viltskador
 • Hyggesfritt skogsbruk

 

Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer

 • Skoglig naturtypsklassad areal
 • Bevarandestatus arter
 • Bevarandestatus naturtyper

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar

 • Antal rödlistade (CR, EN, VU) arter med minskande populationer där skog är en viktig livsmiljö.
 • Häckande fåglar i skogen
 • Genomförda och pågående åtgärdsprogram för skogslevande hotade arter
 • Rödlistade arter

Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald

 • Förekomst av främmande trädslag i skogslandskapet

Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade

För närvarande finns ingen forskning eller uppföljning som ger underlag för att bedöma trenden för preciseringen. Men inom det miljöcertifierade skogsbruket (exempelvis FSC, Forest Stewardship council) är användningen av genetiskt modifierade organismer inte tillåtet. Användningen av genetiskt modifierade organismer inom skogsbruket bedöms därför som låg.

Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns

 • Ekonomiskt stöd till natur- och kulturmiljövårdande insatser
 • Föryngringsavverkningens påverkan på kulturmiljöer
 • Natur- och kulturmiljövårdande skötsel

Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna

 • Tillgång till skyddad natur
 • Föryngringsavverkningens påverkan på stigar och leder
 • Senast uppdaterad: 2024-03-25