Timmervälta i vårsnö. Foto: Åke Sjöström

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Statistiken omfattar virkesvolymer i lager hos sågverk, pappers- och massabruk, förvaltningar och inköpsföretag. Vi redovisar resultaten kvartalsvis med fördelning på virkesråvara och virkesbalansområden samt för massaved även per sortiment och lagringsplats.

Lageruppgifter används  i bruttoavverkningsberäkningar som ingår i officiell statistik (JO0312). Uppgifterna används också vid konjunkturbedömningar inom skogsbruket och skogsindustrin och inom olika ekonomiska kalkyler t.ex. nationalräkenskaperna.

Lagervolymerna bygger dels på en enkätundersökning och dels på medlemsstatistik från Skogsindustrierna. När det gäller sågverken gör vi en totalundersökning av de större företagen och ett urval av de mindre. För övriga företag rör det sig om en totalundersökning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0306.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-17