Timmertravar vid ett sågverk.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Här hittar du kvartalsvisa uppgifter om lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis per virkesbalansområde. Massaved redovisar vi även per lagringsplats.

Lagervolymerna bygger dels på en enkätundersökning dels på medlemsstatistik från Skogsindustrierna. I undersökningen ingår sågverk, massa- och pappersbruk, förvaltningar och inköpsföretag.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0306.

  • Senast uppdaterad: 2020-10-05