Fakta om undersökningen Frivilliga avsättningar och certifierad areal

Skogsstyrelsen sammanställde statistik över frivilliga avsättningar för första gången 1996. Statistik över certifierad areal finns från och med 2016.

De frivilliga avsättningarna redovisas med fördelning på län, landsdel och ägarkategori.

Den certifierade produktiva skogsmarksarealen redovisas per län, landsdel, ägarkategori och certifieringstyp.

Definitioner och förklaringar

Frivillig avsättning

Område med produktiv skogsmark för vilket markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling.

Landsdelar

  • Norra Norrland – Norrbottens och Västerbottens län
  • Södra Norrland – Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län
  • Svealand – Dalarnas, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län.
  • Götaland – Västra Götalands, Hallands, Skåne, Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län.

Ägarklass

  • Enskilda – Fysisk person, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag
  • Övriga – Staten, statsägda aktiebolag, övriga allmänna ägare, privatägda aktiebolag samt övriga privata ägare.

Certifieringstyp

  • PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
  • FSC – Forest Stewardship Council 

Så gör vi statistiken

Datainsamlingen sker med tre olika metoder beroende på fastighetsägartyp.

För några större fastighetsägare inhämtar vi geografiska data i sin helhet årligen.

För certifierade skogsägare utöver dessa fastighetsägare hämtar vi in  arealuppgifter via en årlig enkät till den som innehar ett direktcertifikat eller ansvarar för ett gruppcertifikat inom FSC alternativt PEFC. Svaren bygger på totaluppgifter från register alternativt stickprov ur register.

För icke certifierade fastighetsägare hämtar vi in arealuppgifter intermittent, senast via en ny undersökning som genomfördes 2018.

Statistikens tillförlitlighet

Statistikens tillförlitlighet för det underlag som vi får i form av heltäckande kartmaterial anses god. Eventuella överlapp med formellt skyddad skogsmark och andra ägoslag än produktiv skogsmark exkluderar vi utifrån Nationella marktäckedata för att anpassa underlaget till Skogsstyrelsens definition av frivilliga avsättningar.

För den del av statistiken som vi samlar in via enkäter till certifikatinnehavarna finns felkällor kring bortfall, felaktiga svar och till viss del populationen. Svarsfrekvensen på enkäten är hög och samtliga respondenter har besvarat enkäten. Några aktörer har partiellt bortfall där de till exempel. inte kan dela upp arealen på ägarkategorier eller per län men kan redovisa en totalareal. Över tid noteras förändringar i ägarstruktur och certifieringsorgan vilket även kan ge upphov till felkällor. Felaktiga enkätsvar hanterar vi via rimlighetskontroller till exempel mot tidigare år. Svar som inte följer definitionen till exempel enbart produktiv skog och ej överlappande mot formellt skydd riskerar att ge viss överskattning. Detta hanterar vi via intermittenta kvalitetsstudier.

För gruppen icke certifierade fastighetsägare där andelen frivilliga avsättningar skattas utifrån en ny undersökning finns motsvarande felkällor men där är bortfallet större.

Annan statistik

Statistik om formellt skyddad skogsmark publiceras av SCB och Naturvårdsverket gemensamt i produkten Skyddad natur samt av Skogsstyrelsen i produkten Biotopskydd och naturvårdsavtal.

Statistik om skogsmark (produktiv och improduktiv) publiceras av SLU i produkten Skogsdata.

Statistik om hänsynsytor publiceras av Skogsstyrelsen i produkten Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning.

Sammanhållen statistik om arealen frivilliga avsättningar publiceras även av SCB från och med 2019 i produkten Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-09